Početna stranica Portala pravosuđa BIHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Održan sastanak predsjednika sudova SBK

Dana 27.05.2014.godine sa početkom u 10,00 sati u zgradi Općinskog suda u Travniku, održan je sastanak na kojem su prisustvovali predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku Katica Jozak-Mađar,Glavni kantonalni tužitelj Senad Dautović, predsjednik Općinskog suda u Travniku Goran Dujić,predsjednica Općinskog suda u Kiseljaku Božana Banduka,predsjednica Općinskog suda u Jajcu Safija Cerić i sudac Općinskog suda u Bugojnu Darko Solomun.

 

Na sastanku se raspravljalo po sljedećim tačkama dnevnog reda:

 

1.aktuelna situacija u Federaciji BiH nakon katastrofalnih poplava, stanje u pravosuđu u odnosu na uposlenike i materijalno-tehnička sredstva

 

2.Materijalni položaj sudaca i uposlenika (plaće,regres i ostale naknade koje nemaju karakter plaća)

 

3.Kolektivni godišnji odmor za 2014.godinu

 

4.Razno

 

Sastanak je završen u 11 sati i 30 minuta,uz usvajanje nekoliko zaključaka i obilazak zgrade suda.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Humanitarna akcija Općinskog suda u Travniku za stradale u poplavama

Dana 23.05.2014.godine, sa početkom u 08 sati i 30 minuta održan je stručni Kolegij sudaca Općinskog suda u Travniku, kojeg je sazvao predsjednik suda.Jedna od tačaka dnevnog reda je bila zauzimanje stava i poduzimanje aktivnosti povodom vanredne situacije  izazvane polavama u Bosni i Hercegovini.


Predsjednik suda je između ostalog upoznao prisutne da je i u zgradi suda bilo pojava plavljenja u arhivi suda, te su se podizele mjere otklanjanja nastalih posljedica u koje su bili uključeni pripadnici Vatrogasnog društava Travnik i djelatnici JKP“Bašbunar“ , kao i djelatnici suda.


Na kolegiju je donesena odluka da suci izdvoje po jednu dnevnicu u svrhu doniranja za stradale  u poplavama.


Također je odlučeno da se dobrovoljnim prilozima  i doniranjem različitih materijalnih potrepština pruži potpora pravosudju u Doboju, koje je imalo štetne posljedice od poplava,.


U ovu akciju su se uključili svi djelatnici suda , da se dobrovoljnim prilozima  i doniranjem različitih materijalnih potrepština pruži potpora pravosudju u Doboju, koje je imalo štetne posljedice od poplava, te su uz određena donirana sredstva privrednog društva „BEST“ D.Putičevo i „EKOTOK“ D.Putičevo spremili pakete koji će se prevoziti za Doboj  u ponedjeljak ,26.05.2014.godine.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ostale fotografije

 

 

 

U najavljenu posjetu Općinskom sudu u Travniku, stigli su predstavnici Biroa za ljudska prava Tuzla

U najavljenu posjetu Općinskom sudu u Travniku, dana 08.05.2014.godine stigli su predstavnici Biroa za ljudska prava Tuzla.Na upriličenom sastanku učešće su uzeli  predsjednik suda Goran Dujić, predsjednica krivičnog odjela Silva Belegić-Perčinlić,tajnik suda Lidija Blaž i šef sudske pisarne Alma Sejfuli.

Posjeta predstavnika Biroa za ljudska prava je imala svrhu da prisutne upozna sa  planom aktivnosti za organiziranje multidisciplinarnog tima  koji će biti uključen u u proces rješavanja problema maloljetničkog prestupništva.

Ovakvi timovi već egzistiraju u većim gradovima kao što su Sarajevo, Mostar, Tuzla i Zenica, te je cilj da  isti tim otpočne sa radom i u Travniku.U timu bi kao neposredni učesnici bili predstavnici općine,Centra za socijalni rad,MUP-a,Općinskog suda u Travniku,Kantonalnog tužilaštva Travnik,Centra za mentalno zdravlje,obrazovanja i predstavnika NVO-a.

Predstavnici Biroa za ljudska prava su  prenijeli svoja dosadašnja pozitivna iskustva kroz rad multidisciplinarnih timova,pa se iskreno nadaju da će ta iskustva prenijeti i ovdje  i da će  rad budućeg tima biti uspješan.

Jedan od članova  multidisciplinarnog tima, ispred suda, će biti sudija  za maloljetničke predmete Selma Voloder-Kadrić , a u slučaju njene spriječenosti ,član će biti predsjednica krivičnog odjela sudija Silva Belegić-Perčinlić.

Predsjednik suda se zhvalio na posjetio i izrazio svoje zadovoljstvo i spremnost za buduću saradnju suda i predstavnika Biroa za ljudska prava.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednika Općinskog suda u Travniku je posjetio direktor privrednog društva „OLIP“ iz Travnika

Predsjednika Općinskog suda u Travniku,je dana 08.05.2014.godine posjetio direktor privrednog društva „OLIP“ iz Travnika, gospodin Omer Kapa, i u neposrednom razgovoru je naglasio da je podrška Općinskog suda u Travniku, koja je izražena kroz međusobnu poslovnu saradnju ,veoma značajna za dalji razvoj ovog proizvodnog društva.


Tako je kroz određene upise u zemljišno knjižnom uredu koji su vezani za nekretnine ovog privrednog društva,ostvarena mogućnost za dalje investiranje i nova upošljavanja,što je također i strateški cilj menadžmenta ovog privrednog društva ,kao i doprinos za bolji kvalitet egzistiranja na području naše  lokalne zajednice.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Idejni tvorac i začetnik izgradnje poslovnog centra PC 96 u posjeti sudu

Dana 06.05.2014.godine, predsjednika  Općinskog suda u Travniku je posjetio gospodarstvenik i vlasnik privrednog društva ECONOMIC iz Vteza,gospodin Franjo Rajković, koji je idejni tvorac i začetnik izgradnje poslovnog centra PC 96 .

U ovom poslovom centru pored trgovačkih objekata značajna su poslovanja i proizvodnih djelatnosti,po čemu je ovaj centar prepoznatljiv u širem regionu.

Gospodin Rajković je sa predsjednikom suda obišao odjeljenje za registraciju poslovnih subjekata  i zemljišno –knjižni odjel, te je izrazio svoje zadovoljsvo dosadašnjom poslovnom saradnjom i podrškom  suda  u poslovanju svih gospodarstvenika  iz PC 96, uz želju da se ova saradnja i dalje uspješno nastavi na obostrano zadovoljstvo.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda održao sjednicu stručnog kolegija sudaca Općinskog suda u Travniku

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINSKI SUD TRAVNIK
BROJ: Sl/2014
Travnik,06.05.2014.godine


                                                       Z A P I S N I K

Sa Stručnog kolegija kojeg je sazvao  predsjednik suda,shodno  članu 12. stav 1.Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12)
Stručni kolegija se održava u konferencijskoj Sali zgrade suda sa početkom u 08 sati i 30 minuta ,
Prisutni su ; suci Šabić H, Belegić-Perčinlić, Burak, Topić,Mađar-Ramljak ,Tahirović,  Ulemić,Aganović, Alibegović,Piplica,Vidović,Matišić
Mehić,Žabić,Bašagić,Voloder-Kadrić , Živković,Beganović i Kovačić
Odsutni su:  Sadiković /bolovanje/, Semiz/bolovanja/,Šabić N( godišnji)., Sujoldžić(godišnji),Hadžić(godišnji)

 

Dnevni  red :

1.Izvještaj  sa Desete konferencije predsjednika sudova održane 23.aprila 2014.godine u Sarajevu

2.Elaborat o radu suda za 2013.godinu,sa akcentom na predmetima starijim od 3 i 5 godina

3.Razno


   
AD I

Predsjednik suda je prisutne pozdravio i upoznao da je prisustvovao Desetoj konferenciji predsjednika sudova u BiH,koja je  u organizaciji Visokog sudskog i tužilaćkog vijeća BiH,održana dana 23.4.2014.godine u Sarajevu.


Na konferenciji su usvojeni sljedeći zaključci, koji su prije održavanja  stručnog kolegija dostavljeni sucima na upoznavanje:

1. U cilju rasterećenja pravosuđa, potrebno je da VSTV BiH, u saradnji sa predsjednicima sudova, izradi „Bijelu knjigu pravosuđa“ koja će sadržajno, između ostalog, obuhvatiti trenutno stanje u pravosuđu, identifikovati postojeće probleme, odrediti oblasti legislative u kojima je potrebno intervenisati, definisati probleme pravosuđa u čije rješavanje se aktivno mora uključiti izvršna i zakonodavna vlast. „Bijelu knjigu pravosuđa“ potrebno je predstaviti u okviru procesa Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU.
2. Potrebno je da VSTV BiH nakon detaljnih analiza ostvarivanja planova rješavanja predmeta u sudovima, definiše i usvoji mjere koje će se preduzimati u odnosu na one sudove i predsjednike sudova koji ne ispunjavaju obaveze predviđene planovima.
3. Potrebno je intenzivirati komunikaciju VSTV-a BiH sa predstavnicima međunarodne zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti te im prezentirati planove i rezultate rada sudova na polugodišnjem nivou, u cilju afirmacije postignutih rezultata rada i dostignutog stepena nezavisnosti i nepristrasnosti nosilaca pravosudnih funkcija.
4. Naglašava se da su podaci evidentirani u Sistemu za automatsku obradu predmeta u sudovima (CMS) jedini zvanični i relevantni podaci o radu sudova.
5. Neophodno je da VSTV BiH i sudovi zajednički nastave poduzimati kontinuirane aktivnosti u cilju smanjenja broja neriješenih nekomunalnih predmeta u pravosuđu, odnosno smanjenje prosječnog trajanja predmeta te se posebno fokusirati na intenziviranje rješavanja predmeta starijih od 3 i više godina.
6. Potrebno je intenzivirati rad na radnim sporovima i stečajnim predmetima te iste uzimati u rad po kriteriju starosti inicijalnog akta.
7. Potrebno je da VSTV BiH pristupi realizaciji zaključaka usvojenih na sastancima sa predsjednicima sudova, predsjednicima privrednih odjeljenja, sudijama i stečajnim upravnicima održanim 21.03.2014. godine, a koji se odnose na izradu akcionih planova rješavanja svakog stečajnog predmeta posebno i planova rješavanja predmeta proizašlih iz stečajnih postupaka te revidirati normu za stečajne predmete.
8. U cilju unapređenja kvaliteta i ujednačavanja sudske prakse, preporučuje se da sudije u većoj mjeri koriste Bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju.


Predsjednik suda je napomenuo da je potrebno pridržavati se svih zaključaka sa konferencije, vršiti kontinuiranu analizu stanja predmeta,kako onih koji su obuhvaćeni planom tako I predmeta izvan plana, vodeći računa da se rješavaju predmeti prema starosti inicijalnog akta I predmeti koji su po prirodi spora hitni.
Nastaviti sa trendom koji je do sada bio aktuelan, a to je da se predmeti radnog spora rješavaju kao hitni, kao I predmeti stečajnh postupaka,za koje su doneseni posebni zaključci na sjednici privrednog odjela I sastanku sa stečajnim upravnicima.

 

AD II Elaborat o radu sudova za 2013.godinu je dostavljen svim sudovima u BiH u elektronskoj formi od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  BiH , na temelju podataka koji su pohranjeni u CMS bazu i koji predstavljaju relevantne podatke za izradu statističkih izvještaja za sudove.
Naročito je stavljen akcenat na predmete starije od 3 i 5 godine , koje treba pojedinačno analizirati i uzeti što prije u rad.

AD III Predsjednik suda je upoznao suce sa Zapisnikom koji je dostavljen od strane Kantonalnog suda u Novom Travniku, koji je sačinjen povodom sastanka predsjednika općinskih sudova iz Travnika, Jajca,Bugojna i Kiseljaka i predsjednice Kantonalnog suda u Novom Travniku dana 03.04.2014.godine.
Na sastanku su pojedinačno analizirani izvještaji o radu sudova za 2013.godinu.
Za Općinski sud u Travniku su  stavljene određene primjedbe na slabu realizaciju plana rješavanja starih predmeta  ,te je u tom smislu potrebno da svaki sudac pojedinačno analizira predmete kojima je zadužen i koji su obuhvaćeni planom,da rješava predmete po prioritetu kako bi se povećala efikasnost realizacije.
Jedna od primjedbi se odnosi i na dostavljanje spisa bez CD, tačnije snimaka sa glavnih pretresa u krivičnim predmetima, za što su se odmah poduzete određene aktivnosti.
Na sastanku je usvojeno nekoliko zaključaka, sa kojima su upoznati suci.
Jedan od zaključaka je da predsjednici sudskih odjeljenja stupe u kontakt sa predsjednicima sudskih odjeljenja  drugih sudova sa područja SBK/KSB i na taj način iniciraju tematske sastanke  s ciljem ujednačavanja sudske prakse.

 


Završeno u 09 sati i 15 minuta
Zapisničar,Alma Sejfuli                                                      Predsjednik suda,

                                                                                            Goran Dujić

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

 <  7 - 12 / 127  >