Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Općinski sud u Travniku je u saradnji sa Arhivom Srednja Bosna započeo aktivnosti na izlučivanju arhiviranih spisa iz perioda 1945-1990.godine

Općinski sud u Travniku je u saradnji sa Arhivom Srednja Bosna započeo aktivnosti na izlučivanju arhiviranih spisa iz perioda 1945-1990.godine.

Na ovim zadacima su angažirani sudski pripravnici-volonteri.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik Općinskog suda u Travniku primio u posjetu Josipa Kvasinu, predsjedavajućeg Skupštine SBK

U toku razgovora se se sumirali dosadašnji rezultati rada Općinskog suda u Travniku,zatim saradnja i podrška Vlade SBK u projektima koje je  implemntirao ovaj sud,sa akcentom na značaj suda kad je u pitanju privredna djelatnost  u SBK, obzirom na nadležnost ovog suda i postupanje u privrednim sporovima ,kao i u predmetima likvidacije i stečaja.

Predsjednik suda je napomenuo da se dostavljala inicijativa Vladi SBK,i pojedinim ministarstvima ,za izmjene Zakona o sudskim taksama SBK,u pogledu visine sudske takse što bi direktno imalo utjecaja na punjenje budžeta, kao i donošenje Pravilnika o radu za opće dobro,na temelju kojeg bi suci izricali presude za osuđena lica koja bi izrečenu kaznu izdržali radeći za opće dobro.

Nakon završetka sastanka , predsjednik je sa g-dinom Josipom Kvasinom , obišao zgradu suda i upoznao se sa radovima koji su se u toku 2014.godine izvodili u sudu, čime su se poboljšali uvjeti rada i funkcionalnost zgrade suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Informacija o provođenju plana rješavanja predmeta za period od 01.01.-31.12.2014.godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU

Broj: 051-0-Su-15-000-084

Travnik,21.01.2015.godine

 

 

PREDMET: Informacija o provođenju plana rješavanja  predmeta za period od

01.01.-31.12.2014.godine

 

I

 

Općinski sud u Travniku je od ukupnog broja predmeta obuhvaćenih planom /3095/ riješio ukupno 2236 predmeta, što procentualno iznosi 72,41  %.

 

Ukupna realizacija plana se ocjenjuje kao uspješna , obzirom na broj riješenih starih predmeta i sve prateće elemente u radu na  rješavanju starih predmeta,uz apostrofiranje podataka na parničnom i krivičnom referatu na kojem je  postotak rješavanja  98,21 % , odnosno 81,06 %.

 

II

 

I dalje ostaje ista konstatacija da je  jedan od faktora koji je imao utjecaja na rješavanje predmeta obuhvaćenih Planom,kadrovska nepopunjenost ,tačnije  odsustvo suca koji je na bolovanju preko 2 godinedvije sutkinje (jedna razriješena dužnosti u 11 mjesecu, jedna preminula u februaru 2014.godine) , a jedan  sudac je imenovan od 15.05.2014.godine na poziciju tužitelja, jedan sutkinja je na porodiljnom od 01.04.2014.godine, jedna sutkinja je na porodiljnom od 01.06.2014.godine i jedna stručna saradnica je od 01.06.2014.godine na porodiljnom, dok je jedna stručna saradnica stupila na rad nakom korištenja porodiljnog odustva početkom mjeseca augusta 2014.godine.

Na upražnjene pozicije dodatnih sudaca 01.11.2014.godine imenovana su dva suca. (jedna upražnjena pozicija suca koji je imenovan na poziciju tužitelja i jedna upražnjena pozicija sutkinje koja je preminula) , a na poziciju sutkinje čiji je mandat prestao 01.11.2014.godine još nije imenovan sudac.

 

Krivično odjeljenje-planom je obuhvaćeno  132 predmeta od toga je riješeno 107, procentualno je 81,06 %

 

Parnično odjeljenje-planom je obuhvaćeno  56 predmeta, riješeno je 55, procentualno je  98,21 %.

 

Izvršno odjeljenje-planom je obuhvaćeno 2907 predmeta ,riješeno je 2079, procentualno 71,52 %.

 

Ponovno je važno napomenuti da su izvršne faze otvorene  u  2014.godini ,međutim i ovi predmeti su smatrani starim,budući da je stav Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, bio da se starost predmeta cijeni prema inicijalnom aktu iz kojeg je proistekla faza , npr. P-I, ili Ps-Ip, dakle po inicijalnom aktu podnošenja tužbe u parničnom predmetu,iako je dispozicija stranke da izvršni postupak pokrene u narednih deset godina od pravomoćnosti presude.

 

U cilju praćenja rješavanja  predmeta prema Planu rješavanja ,svaki mjesec se održava sjednica izvršnog odjeljenja na kojem se sumira broj riješenih starih predmeta po svakom sucu za predhodni mjesec,te se takođe analiziraju problemi na ovom referatu i traže načini za povećanje efiksanosti u radu,kao preraspodjela predmeta u rad stručnim suradnicima koji nisu sačinjavali plan za rješavanje starih predmeta,te su im tako  raspoređeni u rad predmeti iz plana sudaca koji su odsutni, što je rezultiralo povećanim procentom riješenih predmeta na ovom referatu.

 

U rješavanju predmeta se pored predmeta koji su uzimaju u rad po Planu rješevanja starih predmeta uizmaju u rad predmeti hitne prirode kao što su:radni sporovi,izdržavanje mldb.djece,smetanje posjeda i drugi.

 

Prilog:

 

Tabele koje se popunjavaju za potrebe informacije u skladu sa člankom 17. Naputka.

 

Tabela I. Pregled riješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz plana u izvještajnom periodu na dan 31.12.2014.– bez Kom predmeta

 

 

Referat

Inicirani

2014.g.

Inicirani

2011-2013.g.

Inicirani

2010-06.g.

Inicirani

2005-01.g.

Inicirani

prije 2000.

 

Ukupno

Krivični

 

93

14

 

 

107

Izvršni

 

623

1380

71

 

2074

Parnični

 

46

9

 

 

55

 

Ukupno:

 

 

762

 

1403 

 

71 

 

 

2236

 

 

Tabela II. Pregled neriješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz plana u izvještajnom periodu na dan 31.12.2014. – bez Kom predmeta

 

 

Referat

Inicirani

2014.g.

Inicirani

2011-2013.g.

Inicirani

2010-06.g.

Inicirani

2005-01.g.

Inicirani

prije 2000.

Broj predm. koji se ne mogu riješiti zbog procesnih smetnji

Ukupno

Krivični

 

25

 

 

 

 

25

Izvršni

 

248

562

23

 

 

833

Parnični

 

 

1

 

 

 

1

 

Ukupno:

 

 

273 

 

563 

 

23 

 

 

 

859

 

Tabela III - Pregled starosne strukture ukupnog broja riješenih predmeta u sudu u izvještajnom periodu sa starosnom strukturom (bez predmeta sa oznakom faze „Kom“)

 

 

Referat

Inicirani

2014.g.

Inicirani

2011-2013.g.

Inicirani

2010-06.g.

Inicirani

2005-01.g.

Inicirani

prije 2000.g

 

 

Ukupno

 

Vanparnični

1549

551

14

 

 

2114

Krivični

1396

672

35

4

 

2107

Izvršni

353

2759

793

2

 

3907

Parnični

1607

1386

22

1

 

3015

Prekršajni

1741

2075

102

 

 

3918

Privredni

449

415

12

2

 

878

 

Ukupno:

 

7095

 

7857

 

978

 

9

 

 

15939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela IV- Pregled starosne strukture ukupnog broja neriješenih predmeta u sudu na kraju izvještajnog perioda (bez predmeta sa oznakom faze „Kom“).

 

 

 

Referat

Inicirani

2014.g.

Inicirani

2011-2013.g.

Inicirani

2010-06.g.

Inicirani

2005-01.g.

Inicirani

prije 2000.g

Broj predm. koji se ne mogu riješiti zbog procesnih smetnji

 

Ukupno

Vanparnični

507

112

9

 

 

 

628

Krivični

682

204

60

6

 

(81) (iz razloga:

-raspisana potjernica,

-nedostupnosti,

-teške bolesti,

neuračunljivosti)

952

Izvršni

3420

3265

467

1

 

 

7153

Parnični

2651

445

10

2

 

 

3108

Prekršajni

2323

3071

692

 

 

 

6086

Privredni

426

59

4

5

 

 

494

 

Ukupno:

 

10009

 

7156

 

1242

 

14

 

 

(81)

 

18421

 

 

 

V Ukupan broj predmeta koji se u izvještajnom periodu nisu mogli riješiti usljed procesnih smetnji  je 81.

 

 

Predsjednik suda,

Goran Dujić

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Godišnji izvještaj o radu suda za 2014.godinu

Općinski sud u Travniku za  2014.godinu ostvario je sljedeće radne rezultate :

 

·         u 2014. godini primljeno je ukupno 24041 predmeta, uz nezavršenih 23063 predmeta iz 2013.godine ukupno je u radu bilo 47104 predmeta.

 

·         Od toga je završeno  ukupno 20987 predmeta, a nezavršeno je ukupno 26117 predmeta.

 

Kvalitet rada suda, koji se temelji na broju  potvrđenih odluka od strane  drugostepenog suda je:89,1 % u odnosu na ukupan broj odluka koje su po žalbi dostavljene drugostepenom sudu.

 

Općinski sud u Travniku je ostvario ukupnu kolektivnu normu od 118,91.%.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kratki rezime aktivnosti Općinskog suda u Travniku tijekom 2014.-te godine.

Kao značajan projekat unapređenja građevinskih kvaliteta zgrade suda, tijekom 2014.godine izvedeni su radovi na zamjeni stolarije u prizemlju zgrade suda,čime se doprinjelo boljoj toplotnoj izolaciji ureda, kao i estetskom izgledu vanjskih dijelova zgrade suda.

 

Paralelno sa ovim radovima izvršena je sanacija kanalizacione mreže u desnom prizemnom dijelu zgrade suda.

 

Potom je izvršena klimatizacija dijela potkrovlja zgrade suda.

 

Nastavljena je saradnja sa Federalnom geodetskom upravom na sprovođenju projekta usklađivanja nekretnina, tačnije podataka katastra sa zemljišno-knjižnim podacima.

 

Uz redovito održavanje  postojeće  računarske opreme, delegacija Europske unije je u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem u protekloj godini provela nabavku informatičke opreme i softverskih licenci za potrebe sudova.

 

Ova nabavka je realizirana putem IPA 2011 projekta podrške pravosuđu Bosne i Hercegovine,a čime je tijekom 2014.godine i u našem sudu izvršena zamjena starih dotrajalih radnih stanica, te prelazak svih korisnika suda na novu verziju operativnog sistema Microsoft Windows 7, a u budućem periodu slijedi prelazak i na novije verzije uredskog paketa Microsoft Office.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik Općinskog suda u Travniku, je dana 14.01.2015. godine održao prvi stručni Kolegij sudaca u 2015.godini

Predsjednik Općinskog suda u Travniku, je dana 14.01.2015. godine održao prvi stručni Kolegij sudaca u 2015.godini./prilog zapisnik/


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

 <  7 - 12 / 160  >