Početna stranica Portala pravosuđa BIHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Predsjednika Općinskog suda u Travniku je posjetio direktor privrednog društva „OLIP“ iz Travnika

Predsjednika Općinskog suda u Travniku,je dana 08.05.2014.godine posjetio direktor privrednog društva „OLIP“ iz Travnika, gospodin Omer Kapa, i u neposrednom razgovoru je naglasio da je podrška Općinskog suda u Travniku, koja je izražena kroz međusobnu poslovnu saradnju ,veoma značajna za dalji razvoj ovog proizvodnog društva.


Tako je kroz određene upise u zemljišno knjižnom uredu koji su vezani za nekretnine ovog privrednog društva,ostvarena mogućnost za dalje investiranje i nova upošljavanja,što je također i strateški cilj menadžmenta ovog privrednog društva ,kao i doprinos za bolji kvalitet egzistiranja na području naše  lokalne zajednice.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Idejni tvorac i začetnik izgradnje poslovnog centra PC 96 u posjeti sudu

Dana 06.05.2014.godine, predsjednika  Općinskog suda u Travniku je posjetio gospodarstvenik i vlasnik privrednog društva ECONOMIC iz Vteza,gospodin Franjo Rajković, koji je idejni tvorac i začetnik izgradnje poslovnog centra PC 96 .

U ovom poslovom centru pored trgovačkih objekata značajna su poslovanja i proizvodnih djelatnosti,po čemu je ovaj centar prepoznatljiv u širem regionu.

Gospodin Rajković je sa predsjednikom suda obišao odjeljenje za registraciju poslovnih subjekata  i zemljišno –knjižni odjel, te je izrazio svoje zadovoljsvo dosadašnjom poslovnom saradnjom i podrškom  suda  u poslovanju svih gospodarstvenika  iz PC 96, uz želju da se ova saradnja i dalje uspješno nastavi na obostrano zadovoljstvo.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda održao sjednicu stručnog kolegija sudaca Općinskog suda u Travniku

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINSKI SUD TRAVNIK
BROJ: Sl/2014
Travnik,06.05.2014.godine


                                                       Z A P I S N I K

Sa Stručnog kolegija kojeg je sazvao  predsjednik suda,shodno  članu 12. stav 1.Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12)
Stručni kolegija se održava u konferencijskoj Sali zgrade suda sa početkom u 08 sati i 30 minuta ,
Prisutni su ; suci Šabić H, Belegić-Perčinlić, Burak, Topić,Mađar-Ramljak ,Tahirović,  Ulemić,Aganović, Alibegović,Piplica,Vidović,Matišić
Mehić,Žabić,Bašagić,Voloder-Kadrić , Živković,Beganović i Kovačić
Odsutni su:  Sadiković /bolovanje/, Semiz/bolovanja/,Šabić N( godišnji)., Sujoldžić(godišnji),Hadžić(godišnji)

 

Dnevni  red :

1.Izvještaj  sa Desete konferencije predsjednika sudova održane 23.aprila 2014.godine u Sarajevu

2.Elaborat o radu suda za 2013.godinu,sa akcentom na predmetima starijim od 3 i 5 godina

3.Razno


   
AD I

Predsjednik suda je prisutne pozdravio i upoznao da je prisustvovao Desetoj konferenciji predsjednika sudova u BiH,koja je  u organizaciji Visokog sudskog i tužilaćkog vijeća BiH,održana dana 23.4.2014.godine u Sarajevu.


Na konferenciji su usvojeni sljedeći zaključci, koji su prije održavanja  stručnog kolegija dostavljeni sucima na upoznavanje:

1. U cilju rasterećenja pravosuđa, potrebno je da VSTV BiH, u saradnji sa predsjednicima sudova, izradi „Bijelu knjigu pravosuđa“ koja će sadržajno, između ostalog, obuhvatiti trenutno stanje u pravosuđu, identifikovati postojeće probleme, odrediti oblasti legislative u kojima je potrebno intervenisati, definisati probleme pravosuđa u čije rješavanje se aktivno mora uključiti izvršna i zakonodavna vlast. „Bijelu knjigu pravosuđa“ potrebno je predstaviti u okviru procesa Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU.
2. Potrebno je da VSTV BiH nakon detaljnih analiza ostvarivanja planova rješavanja predmeta u sudovima, definiše i usvoji mjere koje će se preduzimati u odnosu na one sudove i predsjednike sudova koji ne ispunjavaju obaveze predviđene planovima.
3. Potrebno je intenzivirati komunikaciju VSTV-a BiH sa predstavnicima međunarodne zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti te im prezentirati planove i rezultate rada sudova na polugodišnjem nivou, u cilju afirmacije postignutih rezultata rada i dostignutog stepena nezavisnosti i nepristrasnosti nosilaca pravosudnih funkcija.
4. Naglašava se da su podaci evidentirani u Sistemu za automatsku obradu predmeta u sudovima (CMS) jedini zvanični i relevantni podaci o radu sudova.
5. Neophodno je da VSTV BiH i sudovi zajednički nastave poduzimati kontinuirane aktivnosti u cilju smanjenja broja neriješenih nekomunalnih predmeta u pravosuđu, odnosno smanjenje prosječnog trajanja predmeta te se posebno fokusirati na intenziviranje rješavanja predmeta starijih od 3 i više godina.
6. Potrebno je intenzivirati rad na radnim sporovima i stečajnim predmetima te iste uzimati u rad po kriteriju starosti inicijalnog akta.
7. Potrebno je da VSTV BiH pristupi realizaciji zaključaka usvojenih na sastancima sa predsjednicima sudova, predsjednicima privrednih odjeljenja, sudijama i stečajnim upravnicima održanim 21.03.2014. godine, a koji se odnose na izradu akcionih planova rješavanja svakog stečajnog predmeta posebno i planova rješavanja predmeta proizašlih iz stečajnih postupaka te revidirati normu za stečajne predmete.
8. U cilju unapređenja kvaliteta i ujednačavanja sudske prakse, preporučuje se da sudije u većoj mjeri koriste Bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju.


Predsjednik suda je napomenuo da je potrebno pridržavati se svih zaključaka sa konferencije, vršiti kontinuiranu analizu stanja predmeta,kako onih koji su obuhvaćeni planom tako I predmeta izvan plana, vodeći računa da se rješavaju predmeti prema starosti inicijalnog akta I predmeti koji su po prirodi spora hitni.
Nastaviti sa trendom koji je do sada bio aktuelan, a to je da se predmeti radnog spora rješavaju kao hitni, kao I predmeti stečajnh postupaka,za koje su doneseni posebni zaključci na sjednici privrednog odjela I sastanku sa stečajnim upravnicima.

 

AD II Elaborat o radu sudova za 2013.godinu je dostavljen svim sudovima u BiH u elektronskoj formi od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  BiH , na temelju podataka koji su pohranjeni u CMS bazu i koji predstavljaju relevantne podatke za izradu statističkih izvještaja za sudove.
Naročito je stavljen akcenat na predmete starije od 3 i 5 godine , koje treba pojedinačno analizirati i uzeti što prije u rad.

AD III Predsjednik suda je upoznao suce sa Zapisnikom koji je dostavljen od strane Kantonalnog suda u Novom Travniku, koji je sačinjen povodom sastanka predsjednika općinskih sudova iz Travnika, Jajca,Bugojna i Kiseljaka i predsjednice Kantonalnog suda u Novom Travniku dana 03.04.2014.godine.
Na sastanku su pojedinačno analizirani izvještaji o radu sudova za 2013.godinu.
Za Općinski sud u Travniku su  stavljene određene primjedbe na slabu realizaciju plana rješavanja starih predmeta  ,te je u tom smislu potrebno da svaki sudac pojedinačno analizira predmete kojima je zadužen i koji su obuhvaćeni planom,da rješava predmete po prioritetu kako bi se povećala efikasnost realizacije.
Jedna od primjedbi se odnosi i na dostavljanje spisa bez CD, tačnije snimaka sa glavnih pretresa u krivičnim predmetima, za što su se odmah poduzete određene aktivnosti.
Na sastanku je usvojeno nekoliko zaključaka, sa kojima su upoznati suci.
Jedan od zaključaka je da predsjednici sudskih odjeljenja stupe u kontakt sa predsjednicima sudskih odjeljenja  drugih sudova sa područja SBK/KSB i na taj način iniciraju tematske sastanke  s ciljem ujednačavanja sudske prakse.

 


Završeno u 09 sati i 15 minuta
Zapisničar,Alma Sejfuli                                                      Predsjednik suda,

                                                                                            Goran Dujić

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda je održao sastanak sa sucima izvršnog odjela

Dana 06.05.2014.godine sa početkom u 14 ,00 sati predsjednik suda je održao sastanak sa sucima izvršnog odjela.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda prisustvovao sastanku u Vladi SBK/KSB


Dana  22.04.2014.godine predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić je prisustvovao sastanku u Vladi SBK/KSB kojeg je sazvao premijer Vlade SBK/KSB Tahir Lendo, na kojem je učešće uzeo i ministar Ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova SBK/KSB.


Na sastanku je predsjednik suda upoznat da su aktivnosti na obezbjeđenju zgrade , tačnije prostorije za deponovanje oduzetih predmeta, privedene kraju i da ubuduće u Općinski sud u Travniku neće biti dostavljani oduzeti predmeti, koji služe kao dokazi u krivičnim postupcima.


Navedene aktivnosti i njihova konačna realizacija će u mnogome doprinjeti sprovođenju mjera zaštite i sigurnosti pravosudnih institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Održan sastanak sa sucima privrednog odjela i stečajnim upravnicima


Dana 07.04.2014. godine sa početkom u 13 sati  predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić, održao je sastanak sa sucima privrednog odjela Općinskog suda u Travniku,koji postupaju po predmetima stečajnih postupaka i stečajnim upravnicima Asimom Sunulahpašićem, Behrijom Huseinbegović,Nijazom Dervišićem i Kemalom Čolakom.Tema sastanka je bila prvenstveno unapređenje vođenja  stečajnog postupka,te su nakon diskusije svih učesnika sastanka usvojeni sljedeći ;

 

ZAKLJUČCI

1.stečajni upravnici su dužni mjesečno  dostavljati  izještaj  o svom radu stečajnom sucu

2.stečajni  suci su dužni obavijestiti predsjednika privrednog odjela  i predsjednika suda o svim poteškoćama u rješavnju stečajnih predmeta, kao i o sporovima proisteklim iz stečnog postupka, kako bi predsjednik suda mogao zahtijevati hitno uzimanje u rad takvih predmeta kako pred prvostepenim sudom tako i u žalbenom postupku

3.intenzivirati rad i saradnju na relaciji stečajni upravnik predsjednik Odbora povjeritelja

4.skratiti rok izumeđu zakazivanja i objave sljedeće prodaje u odnosu na raniju neuspješnu prodaju

5.svaki stečajni upravnik je dužan za stečajne spise dostaviti svoj plan aktivnosti u cilju završetka odnosno okončanja stečajnog postupka


Predsjednik suda,

Goran Dujić

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

 <  7 - 12 / 124  >