Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Završetak godišnjih odmora u Općinskom sudu u Travniku

15.08.2016.

Kolektivni godišnji odmor za sve suce, stručne suradnike, i ostale uposlenike je završen i sud je nastavio redovan rad, uz zakazivanje i održavanje ročišta i pretresa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta sudu u Goraždu

19.07.2016.

Općinski sud u Travniku je organizirao studijsku posjetu Općinskom sudu u Goraždu, u okviru implementacije projekta za elektronsko arhiviranje.Općinski sud u Goraždu je, pored Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu, bio pilot sud za implementaciju navedenog projekta,koje je odabralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH,i koje je pilot sudovima pružilo podršku u sprovođenju projekta putem angažiranja stručnih osoba za rad na digitalizaciji,kao i pružanjem tehničke podrške.
Studijska posjeta je bila organizirana za 14.07.2016.godine, a u posjeti sudu u Goraždu, bili su, šef sudske pisarne Alma Sejfuli,IKT službenik Elis Sujoldžić,te arhivari suda Anton Vukić i Maida Salkić.
Studijska posjeta je ocijenjena kao veoma značajna u okviru pripremnih aktivnosti na sprovođenju digitalizacije arhive suda.


Sudska uprava


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Radionica za sudsku upravu

11.07.2016.

U okviru EU projekta “Izgradnja kapaciteta za pravosudnu reformu u BiH” organizirana je  radionica za rukovodeći kadar u sudovima i tužilaštvima (za sekretare sudova odnosno tužilaštava i rukovodioce drugih organizacionih jedinica u sudovima i tužilaštvima).
Za navedenu ciljnu grupu je organizovana radioica sa nazivom “MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA (HRM): OBUKA ZA OSOBLJE PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA U BiH,” sa sadržajima koji se odnose na upravljanje kadrovskim resursima (t.z. HRM) i vezi između HRM i strateškog odnosno budžetskog planiranja.
Radionica je održana dana 08.07.2016.godine u Sarajevu ,u hotelu Bosnia.Radionici su prisustvovali tajnik suda Lidija Blaž,šef sudske pisarne Alma Sejfuli, šef Registra Nina Sulejmanpašić i šef ZK ureda Maja Spahić.

Sudska uprava


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmica sudske nagodbe

30.06.2016.

                                                          OBAVIJEST ZA STRANKE

                                                          „Sedmice sudske nagodbe“

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“.  

Period implementacije aktivnosti je 01.-17. oktobar 2016. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. 

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja: 
 
Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. 

Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak 

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.  

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.


S poštovanjem,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavijest za javnost

16.06.2016.

Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton
OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 051-0-Su-16-000 911b
Travnik, 15. 06. 2016. godine


OBAVIJEST ZA JAVNOST


Na temelju postignutog dogovora predstavnika pravosudnih institucija KSB/SBK, predsjednik suda je donio Odluku o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora za uposlenike suda u periodu od 18. 07. 2016. godine do 19. 08. 2016. godine.

Za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora stranke ne mogu ulaziti u zgradu suda izuzev:
- u slučajevima iz nadležnosti sudske policije;
- po pozivu;
- radi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inozemstvu;
- radi pribavljanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, prekršajnog, likvidacionog i stečajnog postupka;
- radi predaje zahtjeva u ZK ured;
- poslova iz sudskog registra.

Za obavljanje neodložnih poslova u sudu će raditi samo neophodni broj uposlenika u radnom vremenu od 08.00 sati sa korištenjem pauze od 11.00 sati do 11, 30 sati i prijemom stranaka od 09.00 do 14.00 sati.


                                                                                Predsjednik suda

                                                                                   Goran Dujić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Savjetovanje iz krivične oblasti

08.06.2016.

U Neumu se tradicionalno svake godine u mjesecu junu održava Savjetovanje iz krivične oblasti za nosioce pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.Ove godine se savjetovanje održavalo u periodu od  1. do 4.6. ,a učešće u savjetovanju su uzeli i suci Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u Travniku.

Sudska uprava


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh