Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv BiH

   1 - 6 / 126  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Hodžić i Sirćo , Balić i dr. , te Katić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Hodžić i Sirćo , Balić i dr. , te Katić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

U presudama je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 (pravo na imovinu) zbog neizvršenja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

04.07.2019.

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Al Husin protiv BiH (br. 2)

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Al Husin protiv BiH (br. 2)

Predmet se odnosi na lice koje je držano u imigracionom pritvoru kroz duži vremenski period, dok se čeka njegova deportacija, odnosno dok su vlasti tražile sigurnu treću zemlju da ga deportuju.

02.07.2019.

Presuda u predmetu Škrbić i Vujičić protiv Bosne i Hercegovine

Presuda u predmetu Škrbić i Vujičić protiv Bosne i Hercegovine

Sud je u presudi naglasio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti slučaja i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih organa, te šta je za aplikanta bilo u pitanju u samom sporu.

12.06.2019.

Golić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Golić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 16. maja 2019. godine objavio presudu u predmetu Golić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršenja domaćih odluka.

24.05.2019.

Duranspahić i drugi, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Duranspahić i drugi, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 9. maja 2019. godine objavio presude u predmetu Duranspahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojima je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršenja domaćih odluka.

10.05.2019.

Predstavke skinute sa liste predmeta

Predstavke skinute sa liste predmeta

Evropski sud za ljudska prava je 14. februara 2019. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 27078/15 (Žiško i drugi protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 37. stav 1 (a) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da su podnosioci predstavki obavijestili Sekretarijat da žele povući svoje predstavke, jer su sa dužnikom postigli izvansudsko poravnanje.

15.02.2019.

   1 - 6 / 126  >