Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-2181-10/2019

15.11.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

ODLUKA PDK anonimizirana

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije o prihvatanju sporazuma broj: 04-07-6-2138-4/19

15.10.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije o prihvatanju sporazuma broj 04-07-6-2684-5/2019

11.10.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-1000-8/2019

25.09.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka drugostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-177-15/2018

18.09.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka VSTV-a broj 04-07-6-1504-11/2019

11.09.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije o prihvatanju sporazuma broj: 04-07-6-2139-4/2019

20.08.2019.

Prvostepena disciplinska komisija za sudije
Broj: 04-07-6-2139-4/2019
Sarajevo, 23.7.2019. godine

Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine,        u sastavu: sudija Semija Kuljuh, kao predsjedavajuća komisije, sudija Ružica Jukić i tužilac Željka Radović, kao članovi komisije, odlučujući u predmetu razmatranja Sporazuma o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, zaključenog između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužene M.M., sudije Općinskog suda u ..., na osnovu člana 60. stav 1. tačka a) i člana 69. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), na sjednici održanoj dana 23.7.2019. godine, donijela je slijedeću,

O D L U K U
Prihvata se u cjelini Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, broj: UDT DD 008283 19 od 5.7.2019. godine, zaključen između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužene M.M., sudije Općinskog suda u ..., pa se utvrđuje da je tužena M.M.,

O d g o v o r n a
što je,
postupajući u šest krivičnih predmeta Općinskog suda u ..., koji su bili obuhvaćeni Planom rješavanja predmeta za 2015. i 2016, neopravdano kasnila u izradi presuda, značajno prekoračivši rok za pisanu izradu presuda, propisan čl. 304. st. (1) ZKP FBiH, koji iznosi najviše 30 dana od dana javne objave presude:
  1. Presuda u predmetu, br. 65 0 K 357038 13 K objavljena je 11.11.2015, a pismeno izrađena 19.9.2017, sa zakašnjenjem od jedne godine i devet mjeseci;
  2. Presuda u predmetu, br. 65 0 K 456477 14 K objavljena je 15.4.2016, a pismeno izrađena 14.12.2017, sa zakašnjenjem od jedne godine i šest mjeseci;
  3. Presuda u predmetu, br. 65 0 K 448936 15 K objavljena je 11.3.2016, a pismeno izrađena 25.12.2017, sa zakašnjenjem od jedne godine i osam mjeseci;
  4. Presuda u predmetu, br. 65 0 K 275456 12 K objavljena je 14.12.2015, a pismeno izrađena 20.12.2017, sa zakašnjenjem od jedne godine i 11 mjeseci;
  5. Presuda u predmetu, br. 65 0 K 272867 14 K objavljena je 14.12.2015, a pismeno izrađena 20.12.2017, sa zakašnjenjem od jedne godine i 11 mjeseci;
  6. Presuda u predmetu, br. 65 0 K 077884 13 K 2 objavljena je 9.7.2015, a pismeno izrađena 10.11.2017, sa zakašnjenjem od dvije godine i tri mjeseca.
čime je počinila disciplinski prekršaj iz člana 56 tačka 10. („neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“) Zakona o VSTV-u BiH, pa se tuženoj na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tač. (b) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te u skladu sa čl. 1. t. A) i B) Smjernica za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima VSTV-a BiH od 8.7.2016. godine, izriče disciplinska mjera

JAVNA OPOMENA

O b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca, UDT) je dana 14.6.2019. godine, podnio disciplinsku tužbu, broj: UDT DD 008283 19, protiv tužene M.M., sudije Općinskog suda u ..., zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 10. Zakona o VSTV-u BiH.
U toku disciplinskog postupka, Ured disciplinskog tužioca je dana 22.7.2019. godine, podnio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji, Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: Sporazum), zaključen dana 5.7.2019. godine, između Ureda disciplinskog tužioca i tužene M.M., sudije Općinskog suda u ...
Navedenim Sporazumom, tužena je dobrovoljno prihvatila odgovornost za disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 10. Zakona o VSTV-u BiH.
U pogledu disciplinske mjere stranke su se složile da se tuženoj, u skladu sa čl. 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH i članom 1. t. A) i B) Smjernica za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima VSTV-a BiH od 8.7.2016. godine, izrekne disciplinska mjera, javna opomena, propisana članom 58. stav (1) tač. b) Zakona o VSTV-u BiH.
Prilikom predlaganja disciplinske mjere stranke su odlučile da se prema tuženoj, u smislu člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, uzmu u obzir slijedeće olakšavajuće okolnosti: iskazano žaljenje zbog počinjenog prekršaja i korektna saradnja sa UDT-om u istrazi i tokom disciplinskog postupka, koja se manifestuje u vidu priznanja činjenica navedenih u tužbi i demonstrirane volje za sklapanje sporazuma, te okolnost da protiv nje nije ranije pokretan disciplinski postupak. Stranke su imale u vidu i broj predmeta u kojima je postupala u periodu izvršenja disciplinskog prekršaja - 1.386 krivičnih predmeta. Stranke smatraju da ne postoje naročito otežavajuće okolnosti. Prilikom predlaganja disciplinske mjere, stranke su imale u vidu i standarde disciplinske prakse, utvrđene u nedavnim odlukama disciplinskih organa Vijeća.
Iz Sporazuma nesumnjivo proističe da je između stranaka u disciplinskom postupku postignuta saglasnost o utvrđivanju disciplinske odgovornosti tužene za počinjeni disciplinski prekršaj, kao i saglasnost u pogledu disciplinske mjere koja se ima izreći, na način, kako je to navedeno u izreci ove odluke.
Razmatrajući podneseni Sporazum, Prvostepena disciplinska komisija nalazi da je navedeni Sporazum zaključen u skladu sa odredbom člana 69. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH, te je cijeneći prirodu i težinu počinjenog disciplinskog prekršaja, njegove posljedice, stepen odgovornosti tužene, zatim olakšavajuće okolnosti pod kojima je tužena počinila navedeni disciplinski prekršaj, kao i kriterije propisane navedenim Smjernicama, zaključila da je predložena disciplinska mjera, javna opomena, adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenog disciplinskog prekršaja za koji se tužena tereti, pa je na osnovu člana 69. stav 4. istog Zakona, odlučila kao u izreci ove odluke.

POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.


Predsjedavajuća Prvostepene disciplinske komisije
Semija Kuljuh, sudija


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka prvostepene disciplinske komisije o prihvatanju sporazuma broj: 04-07-6-1775-6/2019

19.07.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anonimizirana odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-1156-4/2019

21.05.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anonimizirana odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-840-7/2019

24.04.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh