Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH (Projekat IPA 2013) predstavlja nastavak podrške Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u sistematskom pristupu rješavanja problema procesuiranja predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), i to u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je obezbjeđeno ukupno 14,8 miliona eura, namijenjenih finansiranju plata sudija, tužilaca, i dodatnog osoblja koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina, kao i za materijalne troškove pravosudnih institucija  nastale u vezi procesuiranja ovih predmeta.

Sveukupni cilj podrške obezbjeđene kroz Projekat IPA 2012/2013 je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (KTRZ predmeta) za 50% u periodu od pet godina.

Aktivnosti koje su provedene u okviru prve faze projekta – IPA 2012 imale su za učinak da su pravosudne institucije korisnici ostvarili očekivane rezultate i periodične ciljeve, što je kroz svoje zaključke konstatovalo Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (u daljem tekstu: Nadzorno tijelo), koje je ključni partner EU u okviru ove podrške.

Projekat IPA 2013 predstavlja drugu fazu podrške EU pravosuđu u BiH za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Na osnovu Ugovora o grantu potpisanog 20.12.2016. godine između EU i  Ministarstva finansija i trezora BiH (u daljem tekstu: MFT BiH) obezbjeđeno je 7,4 miliona eura za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravosudnih institucija za procesuiranje ovih predmeta.
MFT BiH kao potpisnik Ugovora o grantu, na osnovu odluke EU o dodjeli sredstava pojedinačnim institucijama, vrši distribuciju sredstava krajnjim korisnicima Projekta IPA 2013 preko nadležnih ministarstava finansija.

U okviru Projekta IPA 2013, čiji su korisnici 15 tužilaštava i 8 sudova, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Odsjek krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH (u daljem tekstu: OKO), obezbijeđena su sredstva za plate 15 tužilaca, 6 sudija i 114 uposlenika za pružanje podrške sudijama i tužiocima u radu na predmetima ratnih zločina (stručni saradnici i savjetnici, istražitelji, psiholozi, administrativno – tehničko osoblje i dr.) te značajna sredstva za materijalne troškove u vezi procesuiranja ovih predmeta.

Pored ostvarenja gore navedenog cilja, u okviru ove faze Projekta očekivani rezultati su:

  1. Osnaženi ljudski i materijalni kapaciteti za rad na predmetima ratnih zločina u relevantnim sudovima i tužilaštvima
  2. Unapređeni stručni kapaciteti sudija i tužilaca  za rad na predmetima ratnih zločina.
  3. Unapređeni kapaciteti advokata odbrane u predmetima ratnih zločina

U skladu s vizijom i misijom, zakonskim nadležnostima, te bogatim iskustvom u implementaciji projekata koje finansira EU, VSTV BiH kao jedan od korisnika ima značajnu ulogu u pružanju podrške pravosudnim institucijama korisnicima u ostvarivanju projektnih ciljeva i rezultata. U tom kontekstu, uloga VSTV BiH obuhvata praćenje rada na predmetima ratnih zločina i ostvarenja predviđenih ciljeva; dostavljanje izvještaja Nadzornom tijelu i donatoru o postignutim rezultatima; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške radu Nadzornog tijela; jačanje kapaciteta sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina kroz organizacije stručnih skupova i sastanaka te koordinaciju projektnih aktivnosti između institucija korisnika Projekta IPA 2013 s jedne strane te MFT BiH i donatora sa druge strane.

Projektom IPA 2013 EU je pokazala svoje opredjeljenje za dalje pružanje podrške pravosuđu BiH u efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, očekujući nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom projekta IPA 2012 i njegovog doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina u BiH.

Tehničke informacije

Trajanje projekta: decembar 2016. –  januar 2019. godine

Mjesto/područje implementacije projektnih aktivnosti: Bosna i Hercegovina

Ukupan budžet projekta: 7,4 miliona eura

Budžet VSTV-a BiH: 450 000,00 eura

Donator: Evropska unija putem granta dodijeljenog Ministarstvu finansija i trezora BiH

Voditelj projekta:  Ministarstvo finansija i trezora BiH

Kontakt informacije:

Jasmin Muratagić
Rukovodilac Projekta Unapređenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013 (dio Projekta koji implementira VSTV BiH):
Tel: 033 704 668
mail: jasmin.muratagic@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH“

11.04.2019.

       

Unapređenje ključnih faza krivičnog postupka s ciljem efikasnog rješavanja predmeta ratnih zločina u sudovima
 
(Sarajevo, 11. april 2019. godine) – Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“ u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, održan je 10. i 11. aprila 2019. godine u hotelu „Terme“ u Sarajevu. Ovaj događaj predstavlja rezultat rada i nastavak okruglih stolova održanih u mjesecu decembru 2017. godine, te aprilu i novembru 2018. godine, koji su od strane učesnika ocijenjeni izuzetno uspješnim i dobrom platformom za razmatranje aktuelnih pitanja u vezi sa procesuiranjem predmeta ratnih zločina. 

Okrugli stol je organizovan kako bi se utvrdila najbolja normativno-praktična rješenja koja će omogućiti unapređenje efikasnosti sudskog postupka u predmetima ratnih zločina i rezultirati unapređenjem stepena pravne sigurnosti svih učesnika u postupku. Jednako kao i na prethodnim skupovima, Okruglom stolu prisustvovali su sudije, tužioci i advokati koji postupaju u predmetima ratnih zločina. Učešće tri različite funkcije krivične procedure omogućilo je sveobuhvatno razmatranje i analizu različitih praksi i postojećih problema u radu na predmetima ratnih zločina pred pravosudnim institucijama.

Obrađene teme su obuhvatile pitanja primjene novih odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH u pogledu posebnih istražnih radnji, prakse Suda BiH u pogledu imovinskopravnog zahtjeva oštećenih lica. Dodatno, u fokusu je bilo pitanje standarda odlučivanja po žalbi, krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, te pojedini aspekti efikasnosti vođenja sudskog postupka. 

Uvodnim obraćanjem, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić otvorila je Okrugli sto, istaknuvši adekvatnost formata profesionalnog skupa i s tim u vezi iskazala zahvalnost VSTV-a BiH i cjelokupnog pravosuđa Bosne i Hercegovine na podršci koju Evropska unija pruža u svim aspektima procesuiranja predmeta ratnih zločina. Potpredsjednica Jukić je istakala da je jedna od ključnih pretpostavki za efikasno i pravično procesuiranje predmeta ratnih zločina adekvatna kapacitiranost pravosudnih institucija u pogledu ljudskih resursa.

U svom obraćanju Lejla Hrustanović, predstavnica Delegacije Evropske unije u BiH, naglasila je značaj podrške Evropske unije pravosuđu Bosne i Hercegovine u procesuiranju predmeta ratnih zločina, osigurane u okviru IPA 2013 državnog paketa pomoći koja se realizira u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“. Istaknuti su ostvareni rezultati projekta koji se ogledaju u smanjenom ukupnom broju neriješenih predmeta ratnih zločina registrovanih pred tužilaštvima u BiH, ali je istovremeno naglašeno da dinamika procesuiranja predmeta ratnih zločina može biti dodatno unapređena. Predstavnica Delegacije Evropske unije u BiH je naglasila potrebu žurnosti procesa usvajanja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina s ciljem uspostave sistemskih mjera koje će omogućiti efikasnije rješavanje predmeta ove vrste. 

U svom obraćanju, pomoćnik ministra pravde BiH g-din Niko Grubešić istako je da organizacija i održavanje skupa profesionalne zajednice predstavlja jedan u nizu događaja putem kojih tužioci, sudije i advokati razmatraju aktuelno stanje i probleme s kojima se susreću u procesuiranju predmeta ratnih zločina. G-din Niko Grubešić je istakao da će Ministarstvo pravde BiH i dalje nastaviti pružati podršku pravosudnom sektoru u BiH, kako kroz kontinuirano stručno usavršavanje odvjetnika, tako i kroz organizaciju Okruglih stolova ovakve vrste, zajedno sa VSTV-om i projektima Evropske Unije.

Izlagači na Okruglom stolu su bili Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH ujedno i glavni moderator ovog događaja, Davorin Jukić, sudija Suda BiH, Minka Kreho, sudija Suda BiH, Branko Mitrović, tužilac Republičkog tužilaštva RS-a, Nermin Mulalić, advokat ispred Advokatske komore FBiH i Miodrag Stojanović, advokat ispred Advokatske komore RS-a. 

Na Okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:
  1. U vezi s odlučivanjem drugostepenih sudova temeljem žalbenog osnova „pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje“, s ciljem zadovoljenja standarda pravičnosti i pravne sigurnosti, konstatuje se, a priori, nužnost utvrđivanja standarda i fokusa razmatranja prvostepene presude. S tim u vezi, konstatuje se primjena kriterija (1) utemeljnosti, (2) obrazloživosti, te (3) standarda razumnog presuditelja prilikom preispitivanja prvostepene presude. 
  2. S obzirom na činjenicu da je nomotehničkim rješenjem relevantnih odredaba Zakona o krivičnom postupku Bi, za najširi krug krivičnih djela omogućeno poduzimanje posebnih istražnih radnji, nužno je, s ciljem zaštite prava na privatnost, naglasiti obavezu detaljnog obrazloženja prijedloga za primjenu ovog instituta. Posljedično, neophodno je konkretizovati razlog podnošenja prijedloga, te vrstu i način provođenja ovi radnji. Istovremeno, sud se prilikom ocjene opravdanosti prihvatanja prijedloga za određivanje posebnih istražnih radnji, mora voditi kriterijem proporcionalnosti, kao i drugim standardima afrmisanim kroz praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, posebice u slučajevima odluke o produžetku trajanja ovog procesno-dokaznog sredstva. Učesnici Okruglog stola još jednom podsjećaju da primjena posebnih istražnih radnji zadire u pravo na privatnost, te je opravdano podići prag minimuma zaprijećene kazne za krivična djela za koja se može primijeniti institut „Posebne istražne radnje“. 
  3. S obzirom na postojeću diskrepanciju relevantnih, uzajamno povezanih odredaba pravnog okvira građanskog i krivičnog zakonodavstva u pogledu formalnih preduslova nesmetanog ostvarivanja naknade štete žrtava/oštećenih krivičnim djelom ratnog zločina, konstatuje se valjanost prakse Suda BiH i ostalih nadležnih zbog primjetnog i sve učestalijeg prihvatanja odlučivanja o imovinsko-pravnom zahtjevu u okviru krivičnog postupka. U pogledu izvršioca krivičnog djela ratnog zločina, tužilaštva su u obavezi da prikupe sve dokaze i upoznaju oštećenog sa mogućnošću ostvarivanja imovinsko-pravnog zatjeva, na temelju čega bi, u pravilu, sudovi trebali o ovom zahtjevu odlučiti u okviru krivičnog postupka, a samo u izuzetnim slučajevima ostvarenje imovinsko-pravnog zahtjeva uputiti na odlučivanje u okviru parničnog referata.Učesnici Okruglog stola naglašavaju da, uz zadovoljenje načela efikasnosti, odlučivanje o imovinsko pravnom zahtjevu u okviru krivičnog postupka ne samo da udovoljava javnom interesu rasterećenjem parničnog referata, već s ciljem osiguranja punog opsega zaštite ljudskih prava, fokusira interes žrtve/oštećenog sprečavanjem retraumatizacije i ponovnog evociranja događaja u okviru parničnog postupka. 
  4. Još jednom se ističe svrsishodnost održavanja predstatusne konferencije u predmetima ratnih zločina s ciljem osiguranja preduslova efikasnog vođenja krivičnog postupka.
  5. Učesnici Okruglog stola pozdravljaju podršku Evropske unije pravosuđu Bosne i Hercgovine kada je riječ o unapređenju svih aspekata procesuiranja predmeta ratnih zločina. S tim u vezi, ističe se odličnost koncepta Okruglog stola i konstatuje potreba nastavka održavanja stručnih skupova jednakog modaliteta i formata. 
Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona evra za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 15 tužilaštava, osam sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV-om BiH. Cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (tzv. KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014 – 2018. godina).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570. 


                                        

-KRAJ-
 
Ovaj projekat finansira Evropska unija 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh