Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“

Projekat Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH (Projekat IPA 2013) predstavlja nastavak podrške Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u sistematskom pristupu rješavanja problema procesuiranja predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), i to u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je obezbjeđeno ukupno 14,8 miliona eura, namijenjenih finansiranju plata sudija, tužilaca, i dodatnog osoblja koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina, kao i za materijalne troškove pravosudnih institucija  nastale u vezi procesuiranja ovih predmeta.

Sveukupni cilj podrške obezbjeđene kroz Projekat IPA 2012/2013 je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (KTRZ predmeta) za 50% u periodu od pet godina.

Aktivnosti koje su provedene u okviru prve faze projekta – IPA 2012 imale su za učinak da su pravosudne institucije korisnici ostvarili očekivane rezultate i periodične ciljeve, što je kroz svoje zaključke konstatovalo Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (u daljem tekstu: Nadzorno tijelo), koje je ključni partner EU u okviru ove podrške.

Projekat IPA 2013 predstavlja drugu fazu podrške EU pravosuđu u BiH za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Na osnovu Ugovora o grantu potpisanog 20.12.2016. godine između EU i  Ministarstva finansija i trezora BiH (u daljem tekstu: MFT BiH) obezbjeđeno je 7,4 miliona eura za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravosudnih institucija za procesuiranje ovih predmeta.
MFT BiH kao potpisnik Ugovora o grantu, na osnovu odluke EU o dodjeli sredstava pojedinačnim institucijama, vrši distribuciju sredstava krajnjim korisnicima Projekta IPA 2013 preko nadležnih ministarstava finansija.

U okviru Projekta IPA 2013, čiji su korisnici 15 tužilaštava i 8 sudova, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Odsjek krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH (u daljem tekstu: OKO), obezbijeđena su sredstva za plate 15 tužilaca, 6 sudija i 114 uposlenika za pružanje podrške sudijama i tužiocima u radu na predmetima ratnih zločina (stručni saradnici i savjetnici, istražitelji, psiholozi, administrativno – tehničko osoblje i dr.) te značajna sredstva za materijalne troškove u vezi procesuiranja ovih predmeta.

Pored ostvarenja gore navedenog cilja, u okviru ove faze Projekta očekivani rezultati su:

 1. Osnaženi ljudski i materijalni kapaciteti za rad na predmetima ratnih zločina u relevantnim sudovima i tužilaštvima
 2. Unapređeni stručni kapaciteti sudija i tužilaca  za rad na predmetima ratnih zločina.
 3. Unapređeni kapaciteti advokata odbrane u predmetima ratnih zločina

U skladu s vizijom i misijom, zakonskim nadležnostima, te bogatim iskustvom u implementaciji projekata koje finansira EU, VSTV BiH kao jedan od korisnika ima značajnu ulogu u pružanju podrške pravosudnim institucijama korisnicima u ostvarivanju projektnih ciljeva i rezultata. U tom kontekstu, uloga VSTV BiH obuhvata praćenje rada na predmetima ratnih zločina i ostvarenja predviđenih ciljeva; dostavljanje izvještaja Nadzornom tijelu i donatoru o postignutim rezultatima; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške radu Nadzornog tijela; jačanje kapaciteta sudija i tužilaca za rad na predmetima ratnih zločina kroz organizacije stručnih skupova i sastanaka te koordinaciju projektnih aktivnosti između institucija korisnika Projekta IPA 2013 s jedne strane te MFT BiH i donatora sa druge strane.

Projektom IPA 2013 EU je pokazala svoje opredjeljenje za dalje pružanje podrške pravosuđu BiH u efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, očekujući nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom projekta IPA 2012 i njegovog doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina u BiH.

Tehničke informacije

Trajanje projekta: decembar 2016. –  januar 2019. godine

Mjesto/područje implementacije projektnih aktivnosti: Bosna i Hercegovina

Ukupan budžet projekta: 7,4 miliona eura

Budžet VSTV-a BiH: 450 000,00 eura

Donator: Evropska unija putem granta dodijeljenog Ministarstvu finansija i trezora BiH

Voditelj projekta:  Ministarstvo finansija i trezora BiH

Kontakt informacije:

Jasmin Muratagić
Rukovodilac Projekta Unapređenja rada na predmetima ratnih zločina – IPA 2013 (dio Projekta koji implementira VSTV BiH):
Tel: 033 704 668
mail: jasmin.muratagic@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“

02.10.2019.

       

(Sarajevo, 1. oktobar 2019. godine) – Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“ u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održan je 1. oktobra 2019. godine u Sarajevu, u okviru implementacije projekta Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“.

Ovaj Okrugli sto predstavlja kontinuitet projektnih aktivnosti i održavanja okruglih stolova i stručnih panela. Uspostavljeni format okruglog stola omogućava učesnicima - sudijama i tužiocima koji procesuiraju predmete ratnih zločina, razmjenu iskustva i najbolje prakse i vještine u postupanju te identifikaciju ključnih pitanja koja se odnose na efikasnost i kvalitet procesuiranja.

Na temelju analize rezultata pravosudnih institucija ostvarenih u okviru implementacije Projekta, kao i zaključaka prethodnih okruglih stolova održanih u aprilu i julu ove godine, definisane su teme analize i stručne diskusije ovog Okruglog stola. Teme su obuhvatile oblasti efikasnosti tužilačke istrage u predmetima ratnih zločina – principi i praksa, hronologiju izvođenja dokaza na glavnom pretresu, kao i pitanja regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina – normativni i praktični aspekti.

Učesnicima se obratila g-đa Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV BiH, koja je istakla značaj podrške Evropske unije u procesu rješavanja svih predmeta ratnih zločina i zahvalnost za kontinuirani doprinos vladavini prava i pružanju podrške implementaciji mjera i ciljeva Državne Strategije za ratne zločine. „Uspješno i blagovremeno okončanje svih predmeta ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini, nije samo strateško opredjeljenje evropskog puta BiH, nego prevashodno civilizacijsko pitanje iskazano u potrebi zadovoljenja pravde sprečavanjem nekažnjivosti svih počinilaca. Ostvarenju ovog cilja može doprinijeti samo efikasan postupak, u kojem tužioci uspješno provode i okončavaju istrage, a sudije rukovode postupcima na način da budu zadovoljeni svi pravni postulati i najviši standardi zaštite ljudskih prava“ – istakla je potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić.

Moderatori i izlagači na predviđene teme su bili: Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, Branko Mitrović, tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Minka Kreho, sutkinja Suda Bosne i Hercegovine.

Slijedeći zaključci su usvojeni na Okruglom stolu:

 1. Prihvatajući  i konstatujući činjenicu da, sukladno načelu akuzatornosti, tužilac rukovodi istražnim postupkom koji predstavlja najznačajniji dio krivičnog postupka, posebnu pažnju je potrebno posvetiti strateškom planiranju toka istrage u cilju njene efikasnosti. U tom kontekstu tužioci se pozivaju i ohrabruju na aktivan rad na terenu, te obavezno neposredno ispitivanje ključnih svjedoka od strane samog tužioca, a ne od strane ovlaštenih službenih lica.
 2. S ciljem efikasnosti, kako istrage, tako i sudskog postupka, neophodno je akcentirati i jasno definisati oblik i kvalifikaciju protupravnih radnji, posebno u slučajevima izvršenja krivičnog djela „Ratni zločin protiv civilnog stanovništva“.
 3. Temeljem trendova primijećenih od strane profesionalne zajednice, preporučuje se uspostavljanje učinkovitog mehanizma nadzora od strane glavnih tužilaca, zasnovanog na zakonskim standardima, u pogledu razdvajanja predmeta u fazi prijave i istrage. 
 4. U pogledu primjene načela ne bis in idem u predmetima ratnim zločinima upućuje se profesionalna zajednica da se upozna sa zaključcima Panela za ujednačavanje sudske prakse u krivičnim stvarima, objavljenim na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
 5. S ciljem efikasnosti i blagovremenog planiranja cjelokupnog sudskog postupka, ponovno se naglašava i preporučuje dobra praksa održavanja predstatusne konferencije (po potrebi u bilo kojoj fazi postupka) na kojoj je posebno potrebno razmotriti i fokusirati pitanje prihvatanja ključnih dokaza i dinamike njihovog izvođenja.
 6. U slučajevima prijedloga za naknadno ulaganje dokaza, koji nisu predloženi optužnicom, potrebno je da sud cijeni opravdanost, okolnosti i razloge ulaganja dokaza na glavnom pretresu, te u slučaju pozitivne odluke suda, dokazi se imaju izvesti u fazi dopune dokaza. Ukoliko se ovakvim prijedlogom dokaza optuženi dodatno inkriminiše, sud je obavezi dozovoliti i omogućiti odbrani ulaganje dokaza replike na dokaz tužioca – imajući u vidu načelo jednakosti stranaka u postupku, odnosno činjenicu da dopuna dokaza nije privilegija isključivo tužioca.
 7. Naglašavajući univerzalnu civilizacijsku obavezu privođenja pravdi svih počinilaca ratnih zločina, kao najtežih oblika krivičnih djela uopšte, sukladno Strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan, konstatuje se potreba i obaveza proaktivnog djelovanja svih grana vlasti država u regionu s ciljem unapređenja regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, a kako bi se ostvarili temeljni zahtjevi tranzicijske pravde – objektivno utvrđivanje pravnih činjenica i pomirenje u regionu.
 8. Konstatuje se da efikasno funkcionisanje regionalne saradnje u punom kapacitetu prevazilazi stvarne i funkcionalne nadležnosti tužilaštava, te isto ne može biti ostvareno bez snažnijeg angažmana izvršnih vlasti svih država u regionu.
 9. Preporučuje se da tužioci o svakoj pravnoj radnji poduzetoj temeljem Protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, a nakon uspostavljene saradnje, informišu Ministarstvo pravde BiH u cilju strateškog planiranja i sistematskog djelovanja države Bosne i Hercegovine u pogledu regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina.
 10. Pozdravlja se realizacija Regionalnog projekta o ratnim zločinima UNDP-a (Regional War Crimes) te se pozivaju nadležne pravosudne institucije u BiH da promptno uspostave aktivnu komunikaciju i saradnju sa navedenim projektom. Saradnja bi, između ostalog, bila usmjerena na utvrđivanje liste prioritetnih predmeta ratnih zločina u kojima je osumnjičeni/optuženi nedostupan sa jasno navedenim statusom predmeta i pravnim radnjama koje je moguće poduzeti u cilju rješavanja predmeta, odnosno privođenja pravdi počinioca ratnog zločina. Angažirajući svoje regionalne kapacitete, UNDP projekat pružio bi moguću podršku i posredovanje u komunikaciji između nadležnih pravosudnih institucija u regionu pri poduzimanju konkretnih pravnih radnji.


Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona eura za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 15 tužilaštava, osam sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV-om BiH. Finansiranjem15 tužilaca, šest sudija i 114 pozicija dodatnog stručnog i tehničkog osoblja u pravosudnim institucijama, cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014 – 2018. godina).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570.

 


-KRAJ-
 
Ovaj projekat finansira Evropska unija


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Okrugli sto „Regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina – normativni i praktični aspekti funkcionisanja“

12.07.2019.

       

(Sarajevo, 12. juli 2019. godine) – Okrugli sto „Regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina – normativni i praktični aspekti funkcionisanja“ u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održan je 12. jula 2019. godine u hotelu „Austria & Bosna“ u Sarajevu, u okviru implementacije projekta Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“. Okrugli sto je organizovan kako bi se utvrdila najbolja, te trenutno moguća, pravna rješenja koja će omogućiti unapređenje efikasnosti i kvalitete rada na predmetima ratnih zločina regionalnog karaktera. 

Nastojeći razmotriti ključne aspekte i pretpostavke funkcionisanja mehanizma regionalne saradnje kao jednog od važnih strateških ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, struktura skupa obuhvatila je učešće domaćih tužilaca koji rade na ovoj vrsti predmeta. Strateški ujednačen pristup tužilačkih organa u BiH i razmjena dobrih praksi i iskustva u primjeni relevantnog pravnog okvira snažno doprinose temeljnim pretpostavkama efikasnog okončanja procesa tranzicijske pravde u regionu, privođenjem pravdi svih odgovornih za počinjenje ratnih zločina.

Kroz prizmu rješenjâ važećeg zakonskog i podzakonskog okvira, obrađene teme okruglog stola obuhvatile su analizu aktuelnih pitanja i problema u pogledu statusa i efikasnosti funkcionisanja mehanizma regionalne saradnje. S tim u vezi, razmotreni su praktični aspekti primjene Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te primjena protokolâ potpisanih između Tužilaštva Bosne i Hercegovine te tužilaštava Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. U konačnici, fokusirano je pitanje funkcionisanja mehanizma saradnje i koordinacije između tužilaštava u BiH.

Uvodnim obraćanjem, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić otvorila je Okrugli sto, naglasivši posebnu zahvalnost donatoru Evropskoj uniji na kontinuiranoj finansijskoj pomoći pravosuđu BiH u unapređenju različitih aspekata procesuiranja predmeta ratnih zločina. Potpredsjednica VSTV BiH, Jukić istakla je činjenicu da pitanja razmotrena na okruglom stolu stoje u centru pravne dimenzije regionalne saradnje, koja nužno iziskuje strateški pristup tačkama koje zahtijevaju efikasnost u postupanju. „Upravo je cilj današnjeg okruglog stola razmjena profesionalnih iskustva i dobrih praksi s ciljem sveobuhvatnog razmatranja pravnih pitanja i poduzimanja mogućih procesno-materijalnih radnji.“ – naglasila je Jukić.

Izlagači na Okruglom stolu su bili Gordana Tadić, glavni tužilac Tužilaštva BiH, Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH ujedno i glavni moderator ovog događaja, te Jasmin Mesić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.  

Na Okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:
 1. Naglašavajući univerzalnu civilizacijsku obavezu privođenja pravdi svih počinilaca ratnih zločina, kao najtežih oblika krivičnih djela uopšte, sukladno Strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan, konstatuje se potreba i obaveza proaktvinog djelovanja svih grana vlasti država u regionu s ciljem unapređenja regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, a kako bi se ostvarili temeljni zahtjevi tranzicijske pravde – objektivno utvrđivanje pravnih činjenica i pomirenje u regionu. 
 2. Konstatuje se da efikasno funkcionisanje regionalne saradnje u punom kapacitetu prevazilazi stvarne i funkcionalne nadležnosti tužilaštava, te isto ne može biti ostvareno bez snažnijeg angažmana izvršnih vlasti svih država u regionu. 
 3. Iako su u pogledu funkcionisanja regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina vidljivi određeni pozitivni pomaci u proteklom periodu, konstatuje se potreba efikasnijeg rješavanja zamolnica od strane ministarstava pravde država u regionu, te žurno proslijeđivanje istih nadležnim pravosudnim institucijama. S tim u vezi, ohrabruju se tužioci da uspostave direktne kontakte sa kolegama iz pravosudnih institucija regiona s ciljem praćenja i koordinacije procesa u predmetima ratnih zločina u kojima su podnesene zamolnice. 
 4. Konstatuje se postojanje efikasne prakse primjene Protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida od strane entitetskih tužilaštava, uz potrebu i svrsishodnost informisanja Tužilaštva BiH o poduzetim radnjama radi koordinacije aktivnosti i saradnje. 
 5. S obzirom da primjena Protokola podrazumijeva preuzimanje krivičnog procesuiranja od tačke optuženja, ohrabruju se tužioci da u situacijama gdje je moguće, primjenjuju mehanizme Protokola u odnosu na institut međunarodne pravne pomoći. 
 6. Pozivaju se nadležne pravosudne institucije u regionu da, nakon trenutka preuzimanja procesuiranja predmeta ratnog zločina, nastave profesionalnu saradnju i omoguće pružanje pravne pomoći i praćenje procesa od strane tužilaca, i to sve do konačne odluke, a s ciljem zaštite interesa žrtava i svjedoka.
 7. Kako bi se zaštitili interesi svjedoka, potrebno je formalizirati proces i mehanizam sveobuhvatne podrške svjedocima prilikom svjedočenja u zemljama regiona.
 8. S ciljem blagovremenog planiranja kapaciteta i aktivnosti entitetskih tužilaštava nephodnih za efikasno procesuiranje ratnih zločina, u kontekstu prenošenja vođenja postupka, te razmatranja pitanja procesnog statusa predmeta ratnih zločina u vezi regionalne saradnje, konstatuje se potreba održavanja redovnih i kontinuiranih sastanaka Tužilaštva BiH, Republičkog javnog tužilaštva RS, Federalnog tužilaštva FBiH, te Tužilaštva BD BiH. S tim u vezi, Tužilaštvo BiH će inicirati organizaciju, pripremu i održavanje takvih sastanaka. 
 9. Upućuje se zahvalnost Evropskoj uniji na kontinuiranoj podršci pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina te na odobrenju implementacije IPA 2017 paketa pomoći.
 10. Pozdravlja se implementacija i angažman projekta UNDP „Regional War Crimes“ usmjerenog ka unapređenju regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina.
Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona EUR za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 15 tužilaštava, osam sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV-om BiH. Finansiranjem ukupno 15 tužilaca, 6 sudija i 114 pozicija dodatnog stručnog i tehničkog osoblja u pravosudnim institucijama, cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014 – 2018. godina).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570. 

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH“

11.04.2019.

       

Unapređenje ključnih faza krivičnog postupka s ciljem efikasnog rješavanja predmeta ratnih zločina u sudovima
 
(Sarajevo, 11. april 2019. godine) – Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“ u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, održan je 10. i 11. aprila 2019. godine u hotelu „Terme“ u Sarajevu. Ovaj događaj predstavlja rezultat rada i nastavak okruglih stolova održanih u mjesecu decembru 2017. godine, te aprilu i novembru 2018. godine, koji su od strane učesnika ocijenjeni izuzetno uspješnim i dobrom platformom za razmatranje aktuelnih pitanja u vezi sa procesuiranjem predmeta ratnih zločina. 

Okrugli stol je organizovan kako bi se utvrdila najbolja normativno-praktična rješenja koja će omogućiti unapređenje efikasnosti sudskog postupka u predmetima ratnih zločina i rezultirati unapređenjem stepena pravne sigurnosti svih učesnika u postupku. Jednako kao i na prethodnim skupovima, Okruglom stolu prisustvovali su sudije, tužioci i advokati koji postupaju u predmetima ratnih zločina. Učešće tri različite funkcije krivične procedure omogućilo je sveobuhvatno razmatranje i analizu različitih praksi i postojećih problema u radu na predmetima ratnih zločina pred pravosudnim institucijama.

Obrađene teme su obuhvatile pitanja primjene novih odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH u pogledu posebnih istražnih radnji, prakse Suda BiH u pogledu imovinskopravnog zahtjeva oštećenih lica. Dodatno, u fokusu je bilo pitanje standarda odlučivanja po žalbi, krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, te pojedini aspekti efikasnosti vođenja sudskog postupka. 

Uvodnim obraćanjem, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić otvorila je Okrugli sto, istaknuvši adekvatnost formata profesionalnog skupa i s tim u vezi iskazala zahvalnost VSTV-a BiH i cjelokupnog pravosuđa Bosne i Hercegovine na podršci koju Evropska unija pruža u svim aspektima procesuiranja predmeta ratnih zločina. Potpredsjednica Jukić je istakala da je jedna od ključnih pretpostavki za efikasno i pravično procesuiranje predmeta ratnih zločina adekvatna kapacitiranost pravosudnih institucija u pogledu ljudskih resursa.

U svom obraćanju Lejla Hrustanović, predstavnica Delegacije Evropske unije u BiH, naglasila je značaj podrške Evropske unije pravosuđu Bosne i Hercegovine u procesuiranju predmeta ratnih zločina, osigurane u okviru IPA 2013 državnog paketa pomoći koja se realizira u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“. Istaknuti su ostvareni rezultati projekta koji se ogledaju u smanjenom ukupnom broju neriješenih predmeta ratnih zločina registrovanih pred tužilaštvima u BiH, ali je istovremeno naglašeno da dinamika procesuiranja predmeta ratnih zločina može biti dodatno unapređena. Predstavnica Delegacije Evropske unije u BiH je naglasila potrebu žurnosti procesa usvajanja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina s ciljem uspostave sistemskih mjera koje će omogućiti efikasnije rješavanje predmeta ove vrste. 

U svom obraćanju, pomoćnik ministra pravde BiH g-din Niko Grubešić istako je da organizacija i održavanje skupa profesionalne zajednice predstavlja jedan u nizu događaja putem kojih tužioci, sudije i advokati razmatraju aktuelno stanje i probleme s kojima se susreću u procesuiranju predmeta ratnih zločina. G-din Niko Grubešić je istakao da će Ministarstvo pravde BiH i dalje nastaviti pružati podršku pravosudnom sektoru u BiH, kako kroz kontinuirano stručno usavršavanje odvjetnika, tako i kroz organizaciju Okruglih stolova ovakve vrste, zajedno sa VSTV-om i projektima Evropske Unije.

Izlagači na Okruglom stolu su bili Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH ujedno i glavni moderator ovog događaja, Davorin Jukić, sudija Suda BiH, Minka Kreho, sudija Suda BiH, Branko Mitrović, tužilac Republičkog tužilaštva RS-a, Nermin Mulalić, advokat ispred Advokatske komore FBiH i Miodrag Stojanović, advokat ispred Advokatske komore RS-a. 

Na Okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:
 1. U vezi s odlučivanjem drugostepenih sudova temeljem žalbenog osnova „pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje“, s ciljem zadovoljenja standarda pravičnosti i pravne sigurnosti, konstatuje se, a priori, nužnost utvrđivanja standarda i fokusa razmatranja prvostepene presude. S tim u vezi, konstatuje se primjena kriterija (1) utemeljnosti, (2) obrazloživosti, te (3) standarda razumnog presuditelja prilikom preispitivanja prvostepene presude. 
 2. S obzirom na činjenicu da je nomotehničkim rješenjem relevantnih odredaba Zakona o krivičnom postupku Bi, za najširi krug krivičnih djela omogućeno poduzimanje posebnih istražnih radnji, nužno je, s ciljem zaštite prava na privatnost, naglasiti obavezu detaljnog obrazloženja prijedloga za primjenu ovog instituta. Posljedično, neophodno je konkretizovati razlog podnošenja prijedloga, te vrstu i način provođenja ovi radnji. Istovremeno, sud se prilikom ocjene opravdanosti prihvatanja prijedloga za određivanje posebnih istražnih radnji, mora voditi kriterijem proporcionalnosti, kao i drugim standardima afrmisanim kroz praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, posebice u slučajevima odluke o produžetku trajanja ovog procesno-dokaznog sredstva. Učesnici Okruglog stola još jednom podsjećaju da primjena posebnih istražnih radnji zadire u pravo na privatnost, te je opravdano podići prag minimuma zaprijećene kazne za krivična djela za koja se može primijeniti institut „Posebne istražne radnje“. 
 3. S obzirom na postojeću diskrepanciju relevantnih, uzajamno povezanih odredaba pravnog okvira građanskog i krivičnog zakonodavstva u pogledu formalnih preduslova nesmetanog ostvarivanja naknade štete žrtava/oštećenih krivičnim djelom ratnog zločina, konstatuje se valjanost prakse Suda BiH i ostalih nadležnih zbog primjetnog i sve učestalijeg prihvatanja odlučivanja o imovinsko-pravnom zahtjevu u okviru krivičnog postupka. U pogledu izvršioca krivičnog djela ratnog zločina, tužilaštva su u obavezi da prikupe sve dokaze i upoznaju oštećenog sa mogućnošću ostvarivanja imovinsko-pravnog zatjeva, na temelju čega bi, u pravilu, sudovi trebali o ovom zahtjevu odlučiti u okviru krivičnog postupka, a samo u izuzetnim slučajevima ostvarenje imovinsko-pravnog zahtjeva uputiti na odlučivanje u okviru parničnog referata.Učesnici Okruglog stola naglašavaju da, uz zadovoljenje načela efikasnosti, odlučivanje o imovinsko pravnom zahtjevu u okviru krivičnog postupka ne samo da udovoljava javnom interesu rasterećenjem parničnog referata, već s ciljem osiguranja punog opsega zaštite ljudskih prava, fokusira interes žrtve/oštećenog sprečavanjem retraumatizacije i ponovnog evociranja događaja u okviru parničnog postupka. 
 4. Još jednom se ističe svrsishodnost održavanja predstatusne konferencije u predmetima ratnih zločina s ciljem osiguranja preduslova efikasnog vođenja krivičnog postupka.
 5. Učesnici Okruglog stola pozdravljaju podršku Evropske unije pravosuđu Bosne i Hercgovine kada je riječ o unapređenju svih aspekata procesuiranja predmeta ratnih zločina. S tim u vezi, ističe se odličnost koncepta Okruglog stola i konstatuje potreba nastavka održavanja stručnih skupova jednakog modaliteta i formata. 
Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona evra za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 15 tužilaštava, osam sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV-om BiH. Cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (tzv. KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014 – 2018. godina).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona: 033 707 570. 


                                        

-KRAJ-
 
Ovaj projekat finansira Evropska unija 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh