Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

09.06.2011.

Stranke u postupku, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise, dok se ostalim licima koje imaju i dokažu opravdan pravni interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa.

Stranke, njihove punomoćnike i zakonske zastupnike o stanju predmeta obavještava radnik na upisniku, a na osnovu stanja iz elektronske baze podataka i spisa.

Obavještenja iz prethodnog stava će se ograničiti na podatke o tome u kom se stadijumu postupak nalazi.

Pri davanju obavjesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi.

Ostalim licima daju se obavještenja o stanju predmeta samo po odobrenju postupajućeg sudije.

Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.

Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se svakog radnog dana u sudskom upisniku/pisarnici na određenom mjestu predviđenom za tu svrhu i pod nadzorom upisničara, svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova, nakon što se stranka pismenim putem obrati sa zahtjevom i nakon što predsjednik suda ili postupajući sudija dozvole da stranka izvrši uvid u predmet. 

Zahtjev za uvid u spis možete dobiti na pisarnici Suda, ili isti preuzeti sa kartice "Prateći dokumenti" u prilogu desno.

Uvid u spis uvijek će se vršiti u prisustvu ovlaštenog radnika suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije