Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Odžaku

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Kantonalni sud Odžak mjesno je nadležan za područje Posavskog kantona.

Kantonalni sud Odžak stvarno je nadležan za suđenje:

1) Prvostupanjska nadležnost

a) da sudi za kaznena djela za koja je Zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako Zakonom nije propisana nadležnost drugoga suda;

b) da postupa u tijeku istrage i nakon podizanja optužnice, sukladno Zakonu;

c) da sudi za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i

d) da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih Ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave, odnosno odgovorne osobe u poduzeću, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

2) Drugostupanjska nadležnost:

a) da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova;

b) da odlučuje o drugim redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno Zakonom.

3) Ostalo:

a) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;

b) da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;

c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na temelju sudske odluke;

d) da postupa po molbama za pomilovanje, sukladno Zakonu;

e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim predmetima i

g) da obavlja druge poslove propisane Zakonom.

 

Nadležnost, unutarnje uređenje i rad suda regulirani su Zakonom o sudovima FBiH (˝Službeni glasnik FBiH ˝broj 38/05˝), Pravilnikom o unutarnjem sudskom poslovanju (˝Službeni glasnik FBiH ˝broj 57/08˝ i ˝broj 13/10˝), i ostalim pozitivno-pravnim propisima FBiH i BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh