Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Živinicama

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Uvjerenja i potvrde u Općinskom sudu u Živinicama se izdaju svaki radni dan u periodu od 07:30 do 16:00 sati, izuzev uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje sud izdaje u periodu od 09:00 do 13:00 sati i uvjerenja iz nadležnosti Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove koje iste izdaje u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

Sud je nadležan da izdaje sledeća uvjerenja i potvrde:
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
- uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
- uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
- potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor,
- uvjerenja i potvrde iz domena Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove,
- uvjerenja o statusu predmeta/stranke u predmetu i
- ostala uvjerenja iz vlastitih službenih evidencija u skladu sa Zakonom o sudovima FBiH.

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi (u skladu sa Zakonom o sudskim taksama). Obrasce za pojedine molbe i zahtjeve, osim na recepciji suda, možete preuzeti i u prilogu na ovoj sranici.

Popunjene molbe i zahtjeve za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se u prijemnu kancelariju u jednoj od dvije zgrade suda u Živinicama ili u zgradi Odjeljenja suda u Kladnju. Izuzetak su uvjerenja i potvrde iz nadležnosti Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove za koje se molbe predaju u prijemnu kancelariju Odjeljenja u matičnoj zgradi suda u Živinicama ili zgradi Odjeljenja suda u Kladnju.

Eventualne dodatne informacije i instrukcije se mogu dobiti na recepciji suda prilikom posjete.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka
Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Općinskim sudom u Živinicama.

Uvjerenja i potvrde iz nadležnosti Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove
Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove izdaje zemljišno-knjižne izvatke i druga uvjerenja i potvrde iz nadležnosti Odjeljenja.

Uvjerenja i potvrde o statusu predmeta/stranke u predmetu i ostala uvjerenja i potvrde iz nadležnosti suda
Sud je nadležan i obavezan da izdaje i ostala uvjerenja iz vlastitih službenih evidencija u skladu sa Zakonom o sudovima FBiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh