Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Nadležnost suda

Općinski sud u Tešnju mjesno je nadležan za teritoriju opština Tešanj, Doboj-Jug i Usora.

 

Općinski sud u Tešnju stvarno je nadležan za suđenje:

 

1. u krivičnim  predmetima 

a) da u prvom stepenu sudi

·        za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.

·        za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost Općinskog suda,

·        za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Općinski sud,

·        u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

 

2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim građanskim sporovima  i

b) u vanparničnom postupku

 

3. drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,

b) da određuje mjere obezbjeđenja

c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini

e) da vrši druge poslove određene zakonom

 

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 38/05") Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine 57/08" ) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh