Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

23.01.2019.

Poslove iz djelokruga rada Kantonalnog suda u Zenici obavljaju osnovne organizacione jedinice i to:

 

1)      Sudska odjeljenja:

·         Krivično odjeljenje;

·         Građansko odjeljenje i

·         Odjeljenje za upravne sporove

 

2)      Odjeljenje sudske uprave i

3)      Odjeljenje za administrativno-tehničke poslove, računovodstveno-materijalne i pomoćno- tehničke poslove

 

 

U okviru sudskog odjeljenja obrazuju se krivično, građansko i odjeljenje za upravne sporove.

 

 

 

Krivično odjeljenje

 

Vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to:

·         u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom predviđena nadležnost kantonalnog suda;

·         postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

·         sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Kantonalni sud u Zenici;

·         odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u krivičnim predmetima;

·         odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima;

·         odlučuje o žalbama protiv rješenja sudije za prethodni postupak i sudije za prethodno saslušanje;

·         rješava sukob mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja Kantonalnog suda u Zenici;

·         odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području Kantonalnog suda u Zenici;

·         odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

·         postupa po molbama za pomilovanje u predmetima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom;

·         odlučuje o priznavanju odluka stranih sudova;

·         pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

·         vrši druge poslove određene zakonom.

 

Ovi poslovi se obavljaju kroz sljedeće referate:

·         referat za prethodni postupak;

·         referat za prethodno saslušanje;

·         krivični prvostepeni referat;

·         krivični drugostepeni referat ;

·         predmeti pomilovanja;

·         predmeti vanraspravnog vijeća i

·         predmeti drugostepenog prekršajnog postupka.

 

 

 

Građansko odjeljenje

 

Vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to:

·         odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u građanskim predmetima;

·         odlučuje o prijedlogu za ponavljanje postupka i žalbama protiv rješenja kojim je prijedlog za ponavljanje odbijen;

·         rješava sukob mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja Kantonalnog suda u Zenici u skladu sa zakonom;

·         odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na svom području;

·         odlučuje o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža i

·         vrši druge poslove određene zakonom.

 

Ovi poslovi se obavljaju kroz sljedeće referate i to:

·         drugostepeni parnični referat;

·         drugostepeni referat privrednih sporova i

·         referat za priznavanje stranih sudskih odluka.

 

 

 

Odjeljenje za upravne sporove

 

Vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to:

·         odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata u upravnom sporu, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave, odnosno odgovorne osobe u preduzeću, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita;

·         vrši druge poslove propisane zakonom i općim aktima.

 

Ovi poslovi se obavljaju kroz sljedeće referate i to:

·         prvostepeni referat upravnih sporova;

·         vanredno preispitivanje prvostepenih odluka i

·         postupanje po zahtjevu za ponavljanje postupka.

 

 

 

Odjeljenje sudske uprave

 

Poslovi sudske uprave obuhvataju:

·         organiziranje unutrašnjeg poslovanja u sudu;

·         brigu o blagovremenom i urednom obavljanju poslova u sudu;

·         osiguravanje uslova za rad sudija i ostalih zaposlenika u sudu;

·         obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudija i ostalih zaposlenika u sudu;

·         podršku i brigu o stručnom usavršavanju sudija i ostalih zaposlenih u sudu, osnivanje biblioteke suda i redovno popunjavanje aktuelnom stručnom literaturom;

·         vođenje sudske statistike i izradu izvještaja o radu suda;

·         poslove međunarodne pravne pomoći;

·         poslove upravljanja sudskom zgradom;

·         materijalno- finansijsko poslovanje suda;

·         vođenje evidencije o naplati sudske takse i troškova krivičnog postupka;

·         poslove sudskih depozita i

·         druge poslove određene zakonom i drugim propisima.

 

 

Odjeljenje za administrativno- tehničke, računovodstveno- materijalne i pomoćno- tehničke poslove

 

Obezbjeđuje efikasno i racionalno vršenje svih dopunskih poslova osnovne djelatnosti kao i poslova pomoćne djelatnosti iz nadležnosti sektora kojima se obezbjeđuju uslovi za nesmetan i efikasan rad suda.

 

Poslovi ovog Odjeljenja vrše se putem unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

·         odsjek za administrativno- tehničke poslove;

·         odsjek računovodstva;

·         odsjek za pomoćno- tehničke poslove.

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh