Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Kako registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

05.09.2014.

Nerijetko se dešava da postoje nedoumice kako i šta registrovati da biste započeli vlastiti posao. Imate ideju ali vas zbunjuje administracija i sva procedura koju morate proći da biste postali samozaposlenik pa nerijetko iz straha od prevelikog posla i komplikacija registracije posustanete. Da bismo vam olakšali put do osnivanja d.o.o. pojasnićemo šta je d.o.o., koje su prednosti i mane kao i to koji su ključni koraci do osnivanja firme registrovane kao d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću je pravni subjekat koji to svojstvo stiče upisom u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre. Firma društva sa ograničenom odgovornošću može biti personalna – upućuje na ime nekog člana društva ili realna – upućuje na djelatnost koja se obavlja. Članovi društva često upravljaju i poslovima društva i zaposleni su u društvu.

Društvo sa ograničenom odgovornošću je vrsta privrednog društva. Ovo društvo u sebi sadrži elemente društva lica – ortačkog društva, jer su lične osobine članova društva bitne za nastanak, postojanje i promjenu članstva i prestanak društva sa jedne strane, kao i elemente društva kapitala – zatvorenog akcionarskog društva, jer član društva ne odgovara za obaveze društva, već samo snosi rizik poslovanja društva do visine uloženog kapitala.

Za svakog osnivača je jedan od opredjeljujućih kriterija prilikom pristupanja osnivanja privrednog društva svakako osobenost ne postojanja odgovornosti za obaveze privrednog društva ličnom imovinom, već snošenje rizika poslovanja društva do visine uloženih sredstva u društvo.

Dakle, za preuzete obaveze prema trećim licima odgovara samo društvo i to svojom cjelokupnom imovinom.Ako je društvo poslovalo sa gubicima i ima obaveze prema trećim licima, član društva može izgubiti samo ono što je putem uloga uložio u privredno društvo, a ne i svoju ostalu imovinu koja je odvojena od imovine društva sa ograničenom odgovornošću.

Direktor u d.o.o. mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu osim na pola radnog vremena.

Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac, onda mora prijaviti boravište u BiH te nabaviti radnu dozvolu.

Kako registrovati d.o.o.?!

U nastavku teksta vam predstavljamo korake koje morate proći da biste osnovali d.o.o. kao i koliko sve to košta.

1. Sastavljanje osnivačkog akta

Obavezni dijelovi koji čine osnivački akt:

- ime i prezime te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva)

- naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti

- iznos osnovnog kapitala

- prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i sl.)

- postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu

- izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije)

- vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru)

- posljedice neuspjelog osnivanja društva

- posebne odredbe ukoliko se društvo osniva na neodređeno vrijeme

- ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera potpisa se vrši kod notara)

CIJENA: notarska obrada = 400-450 KM

2.Osnivački ulog položen na račun u banci (ne može se tretirati kao trošak jer je to početni novac koji morate imati na računu, a minimalan iznos koji morate položiti iznosi 1.000 KM)

3. Registracija kod općinskog suda

• zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti u sudu)

• osnivački akt;

• dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;

• dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH, odnosno Službenom Glasniku RS;

• potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga;

• ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar

• izjava direktora o prihvatanju dužnosti

CIJENA: sudska taksa 320 KM + 150 KM objava registracije u Službenim novinama = 470 KM

4.Izrada pečata

Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar. Pečat možete izraditi u ovlaštenim pečatoreznicama.

(Na pečatu minimalno morate imati naziv i sjedište firme)

CIJENA: 30-50 KM

5. Podnošenje zahtjeva za Poreznu upravu za dobivanje identifikacionog broja i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

6.Prijava u sistem PDV-a

Nakon dobivanja identifikacionog broja, Društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza, ukoliko planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM

CIJENA:administrativna taksa + kopiranje + ovjera =cca 50 KM

7.Otvaranje transakcijskog računa u banci

Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

- rješenja o upisu u sudski registar (ne može biti starije od 6 mjeseci)

- rješenje o identifikacionom broju

- potvrda o matičnom i carinskom broju (za društva čija djelatnost obuhvaća i vanjsku trgovinu)

- identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara

- ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

8.Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije)

- rješenje o upisu u sudski registar

- potvrda o matičnom/identifikacionom broju

- popunjen obrazac za prijavu kompanije

NEMA TROŠKOVA (ovo sve već imate)

9.Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

CIJENA:fiskalizacija + fiskalni uređaj =cca 700 KM

10.Podnošenje izjave o ispunjavanju tehničkih uslova za početak obavljanja djelatnosti (poslovni prostor) nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti)

NEMA TROŠKOVA

Nakon što se ispunili ovih deset koraka, vaš jedanaesti korak je da počnete poslovati. SRETNO!

preuzeto sa Bloga Razvojne agencije Zenice ZEDA


Ažurirano 04.03.2016.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Novi račun za uplatu

24.02.2014.

Novi račun za uplatu novčanih kazni, troškova krivičnog postupka, paušala i oduzete imovinske koristi po presudama Općinskog suda u Zenici je:

102-050- 00001066-98
(KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO)

NAPOMENA:
Na uplatnici (virmanu) crtice se izostavljaju (stavljaju se radi lakšeg čitanja broja),
a ispod naziva primalac (primatelj) na uplatnicu (virman ) staviti:
„prihod federalnog budžeta“ ili „budžet FBIH“

Na mjestu oznake „općina“ upisati broj općine sjedišta federalnog
ministarstva finansija- Sarajevo 077
(„Sl. novine FBIH“, br.93/13 od 22.11.2013.g.)

VRSTA PRIHODA ZA :

NOVČANE KAZNE –723113 („Sl. novine FBiH“, br:35/13,11/14 od 12.02.2014.g.)

NAKNADA TROŠKOVA BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI – 722414
(„Sl. novine FBiH“, br:35/13,11/14 od 12.02.2014.g.)

NAKNADA OSTALIH TKP – 722415   („Sl.novine FBiH“, br:35/13,11/14 od 12.02.2014.g.)
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA : 1606001


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Troškovi izlaska na teren sudskih izvršitelja

29.02.2012.

Prilikom određivanja visine ovih troškova uzeta je prije svega u obzir udaljenost mjesta stanovanja izvršenika od Općinskog suda u Zenici, visina trenutne cijene goriva (2,45 KM/l), amortizacija automobila obzirom da izvršitelji koriste lične automobile u ovu svrhu, loše cestovne i putne komunikacije sa pojedninim mjestima, a pogotovo sa selima i drugi faktori pa je Odsjek sudskih izvršitelja predlažio određivanja visine troškova u iznosima počev od 5,00 KM do 20,00 KM.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pregled privrednih subjekata nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije

02.11.2011.

Posljednje promjene sa danom 30.06.2015. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Osnivanje firme

Za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću potrebna je slijedeća dokumentacija:
1. Uredno popunjena prijava za registraciju
2. Notarski ovjerena odluka ili ugovor o osnivanju
3. Dokaz o uplati osnovnog kapitala u iznosu od 1.000,00 KM.
4. Procijenjena vrijednost uloga u stvarima i pravima (nalaz i mišljenje vještaka) ako se unosi kapital u stvarima i pravima
5. Ovjerena izjava osnivača
6. Poresko uvjerenje za osnivača
7. Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje i izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ukoliko je lice ovlašteno za zastupanje strani državljanin onda se dostavlja i ovjerena kopija pasoša za to lice )
8. Tekst oglasa
9. Dokaz o uplati takse za objavu oglasa

Ako je osnivač društva lice koje je strani državljanin, potrebno je:

1. Rješenje ministarstva za vanjsku trgovinu (umjesto poreskog uvjerenja)
2. Ako je osnivač pravno lice - izvod iz registra za osnivača sa apostille pečatom. Uz izvod se dostavlja i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.
3. Ako je osnivač fizičko lice - ovjerena kopija pasoša

U prilogu se nalazi obrazac prijave za registraciju i OP obrazac.

Ažurirano 04.03.2016.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pripravnici i volonteri

08.04.2009.

Pripravničku praksu u Sudu obavlja deset sudskih pripravnika-diplomiranih pravnika u svojstvu volontera.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh