Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Konjicu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

17.10.2011.

Općinski sud u Konjicu mjesno je nadležan za područje općina Konjic, Jablanica i općine Prozor-Rama.

Općinski sud u Konjicu stvarno je nadležan...

1. U krivičnim  predmetima :

a) da u prvom stepenu sudi

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna
  novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom
  nije određena nadležnost drugog suda;
- za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost
  općinskog suda;
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
  na općinski sud;
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno; 
d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude,
     na osnovu sudske odluke i,
e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

 

2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku


3. U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi:

a) u svim prekršajnim predmetima i
b) odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.


4. U drugim predmetima:

a) da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno,
b) da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno,
c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno
d) da obavlja zemljišnoknjižne poslove u skladu sa zakonom,,
e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da
    neke od tih poslova vrši kantonali sud.
g)druge poslove određene zakonom

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh