Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Mostaru

mail print fav manja slovaveca slova

ŽALBE NA SUDSKE ODLUKE

 

 

Podnositelji žalbi na sudske odluke ovog suda mogu žalbe neposredno predati u pisarnici suda u prijemnom odjeljenju tijekom radnog vremena suda , a žalbe se mogu dostaviti sudu i putem pošte u zatvorenom omotu .
Žalba se treba predati u dovoljnom broju primjeraka za ovaj i apelacijski sud ( po jedan primjerak ) , kao i za protivne stranke i njihove punomoćnike , a uz žalbu se uobičajeno prilaže primjerak osporene odluke , kao i svi dokazi na koje se žalitelj u žalbi poziva . Uz žalbu se mora priložiti i punomoćje za punomoćnika ukoliko se isti u postupku pojavljuje tek u žalbenom dijelu postupka .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh