Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Plan nabavki za sukcesivnu isporuku roba i usluga za 2015. godinu

22.03.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

Broj: 023-0-SU-15-000238

Dana, 18.03.2015. godine

 

            Po ovlaštenju iz čl. 31. Zakona o sudovima u F BiH („Sl.novine F BiH“, br.38/05 i 22/06), a na osnovu čl. 46. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/06 i 70/06), čl. 2. st. 1. Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glansik BiH“, br. 12/09 i 60/10), odredaba Pravilnika o nabavci robe, vršenja usluga i ustupanju radova Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj: 023-0-SU-07-000496 od 24.10.2007. godine, te u skladu sa Nacrtom budžeta USK-a za 2015. godinu, za Općinski sud u Velikoj Kladuši, V.D. Predsjednika suda donosi

  

 

PLAN NABAVKI

za sukcesivnu isporuku roba i usluga

 

 

            Plan nabavki se odnosi na robe i usluge koje će se sukcesivno ispostavljati za potrebe Općinskog suda u Velikoj Kladuši u narednom periodu od 2 godine (01.04.2015. – 01.04.2017.) i to: 

-          kancelarijski materijal za potrebe ovog suda u vrijednosti od cca 92.000,00 KM,

-          obezbjeđenje objekta zgrade suda i zgrade ZK ureda suda u vrijednosti od cca 50.000,00 KM,

 

            Za navedenu nabavku će se donijeti posebna Odluka o raspisivanju javnih nabavki, a obavit će se u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u Službenom glasniku BiH.

 

  

 

V.D. PREDSJEDNIK SUDA

Hasiba Buhić


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

header-logo.png