Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

Godišnji raspored sudija 2018

04.02.2018.

BROJ: 072-0-Su-18-000052

DANA: 17.01.2018. GOD.

 

 

            Na osnovu čl. 48. st. 2 st. 3. Zakona o sudovima Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 37/12, 44/15 i 100/17), čl. 8. st. 1. tačka g) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 9/14 i 71/17), predsjednik Osnovnog suda u Gradišci donosi:

 

 

O D L U K U

o rasporedu rada sudija i stručnog saradnika Osnovnog suda u Gradišci za 2018. godinu

 

 

Član 1.

 

            Ovom odlukom utvrđuje se godišnji raspored rada sudija po sudskim odjeljenjima i referatima i određuje zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Gradišci za 2018. godinu.

 

 

Član 2.

 

            Za zamjenika predsjednika Osnovnog suda u Gradišci određuje se sudija Desanka Đukić.

 

 

Član 3.

 

            U Osnovnom sudu u Gradišci sudije se raspoređuju u sudska odjeljenja: krivično, građansko, prekršajno i odjeljenje za maloljetnike.

 

  1. Krivično odjeljenje:

-          Desanka Đukić, predsjednik odjeljenja

-          Branimir Maletić, sudija i

-          Veljko Krejić, sudija.

 

  1. Građansko odjeljenje.

-          Snježana Stepanović, predsjednik odjeljenja,

-          Predrag Kasagić, sudija,

-          Irena Đorđević, sudija,

-          Predrag Grahovac, sudija i

-          Dragana Skakić, sudija.

 

  1. Prekršajno odjeljenje

-          Lela Kukić, predsjednik odjeljenja,

-          Brana Sember, sudija i

-          Haris Beganović, sudija.

 

  1. Odjeljenje za maloljetnike

-          Branimir Maletić

-          Desanka Đukić, sudija i

-          Veljko Krejić sudijas.

 

 

Član 4.

 

            Raspored rada sudija i stručnog saradnika Osnovnog suda u Gradišci za 2018. godinu po referatima je:

 

1.      VELJKO KREJIĆ, predsjednik suda

-          Sudija za prethodno saslušanje na „Kps“ i „K“ referatu, predmeti izvršenja krivičnih sankcija na „Iks“ referatu, predmeti brisanja uslovne osude  na „Kbs“ referatu, član vanpretresnog vijeća za maloljetnike, izjašnjenja na apelacije na „SuAp“ referatu, predmeti raspravljanja zaostavštine i predmeti uređenja drugih vanparničnih stvari sastavljanje i ovjera isprava, depozit i dr. na „V“ referatu, predmeti međunarodne pravne pomoći na „Mpom“ referatu, predmeti pravne pomoći na „Pom“ referatu, predmeti prinudne naplate troškova krivičnog postupka i paušala na „I“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima i predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,I“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima i predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,I-vjerodostojna isprava“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima i predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,I-Kom  vjerodostojne isprave“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima i predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,Ip“ referatu i predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima i predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,Ip-vjerodostojna isprava“ referatu, predmeti izvršenja prekršajnih sankcija ,,Ips“ i predmeti lišenja slobode ,,Pls“ na prekršajnom referatu ,,Pr“.

 

2.      BRANIMIR MALETIĆ, sudija

-          Sudija za glavni pretres na „K“ referatu, sudija za maloljetnike na „Km“ referatu, sudija za prethodni postupak na „Kpp“ referatu, sudija za prethodno saslušanje na „Kps“ referatu, predmeti vanpretresnog vijeća na „Kv“ referatu, predmeti brisanja uslovne osude  na „Kbs“ referatu, predmeti raspravljanja zasostavštine na „O“ referatu, predmeti prinudne naplate troškova krivičnog postupka i paušala, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima, predmeti izvršenja na dionici i ostalim registrovanim vrijednosnim papirima te na članskom udjelu u pravnom licu, predmeti izvršenja na nepokretnosti, na ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,Ip-Kom“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima i predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,I-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,Ip-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu, predmeti pravne pomoći na „Pom“ referatu, predmeti parnični male vrijednosti komunalni ,,Mal-Kom“ referat, i predmeti brisanja založnog prava ,,Bzp“ referatu.

 

3.      DESANKA ĐUKIĆ, sudija

-          Sudija za glavni pretres na „K“ referatu, sudija za maloljetnike na „Km“ referatu, predmeti vanpretresnog vijeća na „Kv“ referatu, sudija za prethodno saslušanje na „Kps“ referatu, predmeti brisanja uslovne osude  na „Kbs“ referatu, predmeti raspravljanja zasostavštine na „O“ referatu, predmeti prinudne naplate troškova krivičnog postupka i paušala, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima, predmeti izvršenja na nepokretnosti, na ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,Ip-Kom“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,I-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,Ip-vjerodostojnee isprave“ referatu, i ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu.

 

4.      LELA KUKIĆ, sudija

-          Sudija za prekršaje na „Pr“ referatu, predmeti na prekršajnom referatu oznake Ils, Ips, Pls, Prm, Prpp, Pv „R“, sporovi male vrijednosti na „Mal“ referatu,  član vanpretresnog vijeća za maloljetnike, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima, predmeti izvršenja na nepokretnosti, predmeti izvršenja radi ostvarenja potraživanja na radnju, trpljenje ili nečinjenje, predmeti izvršenja da se preda nepokretnost, na ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,Ip-Kom“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,I-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,Ip-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,Ip-Kom vjerodostojne isprave“ i ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu.

 

5.      BRANA SEMBER, sudija

 

-          Sudija za prekršaje na „Pr“ referatu, predmeti na prekršajnom referatu oznake Ils, Ips, Pls, Prm, Prpp, Pv „R“, sudija za glavni pretres na „K“ referatu, sporovi male vrijednosti na „Mal“ referatu, član vanpretresnog vijeća za maloljetnike, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima, predmeti izvršenja na nepokretnosti, predmeti izvršenja radi vraćanja zaposlenog na rad odnosno službu, na ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,Ip-Kom“ referatu, predmeti izvršenja na novčanim potraživanjima, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima na ,,I-vjerodostojne isprave“ referatu i ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu.

 

 

6.      HARIS BEGANOVIĆ, sudija

-          Sporovi male vrijednosti na „Mal“ i Mal-Kom referatu, član vanpretresnog vijeća za maloljetnike, predmeti izvršenja na: ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,Ip-Kom“ referatu, ,,I-vjerodostojna isprava“ referatu, ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu, ,,Ip-Kom vjerodostojne isprave“ refratu, predmeti pravne pomoći na „I-Pom“ i „I-Mpom“ referatu, predmeti Ip-referata, predmeti raspravljanja zaostavštine na „O“ referatu i predmeti vanparničnih pravnih  stvari na „V“ referatu.

 

7.      SNJEŽANA STEPANOVIĆ, sudija

-          Sudija na parničnom referatu sporovi oznake „P“ „Rs“, ,,Mal“, ,,Mal-Kom“, privredni sporovi oznake ,,Ps“, ,,Mals“, ,,Mals-Kom“, predmeti izvršenja na ,,I-Kom“ referatu, vanparnični predmeti pravične naknade za eksproprisane nepokretnosti na ,,V“ referatu i sudija za prethodni postupak na „Kpp“ referatu.

 

8.      IRENA ĐORĐEVIĆ, sudija

-          Sudija na parničnom referatu sporovi oznake „P“ „Rs“, ,,Mal“, ,,Mal-Kom“, privredni sporovi oznake ,,Ps“, predmeti izvršenja na pokretnim stvarima i predmeti izvršenja na nepokretnostima na ,,I“ referatu, vanparnični predmeti pravične naknade za eksproprisane nepokretnosti i predmeti uređenja drugih vanparničnih stvari sastavljanje i ovjera isprava, depozit i dr.  na ,,V“ referatu, predmeti raspravljanja zaostavštine na „O“ referatu i sudija za prethodni postupak na „Kpp“ referatu.

 

9.      PREDRAG KASAGIĆ, sudija

-          Sudija na parničnom referatu sporovi oznake „P“ „Rs“, ,,Mal“, ,,Mal-Kom“, privredni sporovi oznake ,,Ps“, ,,Mals“, ,,Mals-Kom“, predmeti izvršenja na ,,Ip-Kom“ referatu, vanparnični predmeti pravične naknade za eksproprisane nepokretnosti na ,,V“ referatu, predmeti raspravljanja zasostavštine na „O“ referatu, sudija za glavni pretres na „K“ referatu, i sudija za prethodni postupak na „Kpp“ referatu.

 

10.  PREDRAG GRAHOVAC, sudija

-          Sporovi male vrijednosti na „Mal“ referatu,  predmeti izvršenja na: ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,Ip-Kom“ referatu, ,,I-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu, ,,Ip-vjerodostojne isprave“ refratu, ,,Ip-Kom vjerodostojne isprave“ referatu, predmeti raspravljanja zasostavštine na „O“ referatu i predmeti vanparničnih pravnih  stvari na „V“ referatu.

 

 

11.  DRAGANA SKAKIĆ, sudija

-          Sporovi male vrijednosti na „Mal“ i ,,Mal-Kom“ referatu, privredni sporovi male vrijednosti na „Mals“ referatu predmeti izvršenja na: ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,I-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu, predmeti pravne pomoći na „I-Pom“ referatu,  predmeti raspravljanja zasostavštine na „O“ referatu, predmeti vanparničnih pravnih  stvari na „V“ referatu i sudija za prethodni postupak na „Kpp“ i Km-Kpp referatu.

 

12.  BILJANA MALEŠEVIĆ, stručni saradnik

-          Sporovi male vrijednosti na „Mal“ i ,,Mal-Kom“ referatu, predmeti izvršenja na: ,,I“ referatu, ,,Ip“ referatu, ,,I-Kom“ referatu, ,,I-vjerodostojne isprave“ referatu, ,,I-Kom vjerodostojne isprave“ refratu, ,,Ip-vjerodostojne isprave“ refratu, predmeti pravne pomoći na izvršnom ,,Ip-Pom“ referatu.

 

 

 

Član 5.

 

            U cilju ravnomjernije opterećenosti sudija sa starim i novim predmetima koji rade na istom referatu predsjednik suda će izvršiti preraspodjelu predmeta i mijenjati raspored rada po ovoj Odluci zavisno od stepena priliva novih predmeta  i riješenosti starih predmeta po pojedinim referatima nakon obavljenih konsultacija sa predsjednicima sudskih odjeljenja..

 

 

Član 6.

 

            Odluku dostaviti sudijama, stručnom saradniku, IKT službeniku i ovlaštenom administrativnom osoblju suda putem elektronske pošte te objaviti na internet stranici suda.

 

 

                                                                                     

 

 

Predsjednik suda

 

Veljko Krejić s.r.

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh