Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Zahirović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

30.10.2018.

Evropski sud za ljudska prava je 16. oktobra 2018. godine objavio presudu u predmetu Zahirović i dr. protiv Bosne i Hercegovine (br. predmeta: 4954/15, 7294/15, 7311/15, 7356/15, 7419/15, 7434/15 i 10758/15).

Presudom je utvrđena povreda prava aplikanata na pravo na pravično suđenje iz člana 6. stav 1 Evropske konvencije, te prava na imovinu iz člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršavanja domaćih sudskih odluka koje su donesene u njihovu korist. 

U presudi se konstatuje da su sudske odluke u međuvremenu izvršene. Međutim, Sud ponavlja da vlasti nemaju mogućnost da ističu nedostatak sredstava kao izgovor za neizvršavanje presuda. Kašnjenje u izvršenju presude može biti opravdano posebnim okolnostima, ali odgoda ne može biti takva da narušava samu bit prava zaštićenog prema članu 6. stav 1. Konvencije. Uzimajući u obzir period kašnjenja u izvršenju domaćih presuda od četiri do preko pet godina, te da su slična kašnjenja u ranijoj praksi Suda utvrđena kao prekomjerna (v. Spahić i drugi; Runić i drugi, i Jeličić protiv Bosne i Hercegovine), Sud smatra da ne postoje razlozi za odstupanje od svoje ranije prakse.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, brojevi predmeta su navedeni na početku teksta.

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Đokić protiv BiH