Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Aktivnosti Nadzornog tijela na praćenju provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina

13.11.2018.

Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Nadzorno tijelo) nadležno je da prati realizaciju ciljeva i mjera predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina (Državna strategija) te usmjerava rad svih subjekata zaduženih za provođenje strateških mjera. Tokom 2017. godine, a zaključno sa trećim kvartalom 2018. godine, Nadzorno tijelo održalo je 14 sastanaka u okviru kojih su razmatrana aktuelna pitanja u vezi sa radom pravosudnih institucija u BiH i ostvarenim rezultatima u procesuiranju predmeta ratnih zločina. U navedenom periodu usvojene su preporuke s ciljem unapređenja rada na ovim predmetima i realizacije strateških ciljeva Državne strategije.

Kao ključni partner Evropske unije u realizaciji aktivnosti usmjerenih ka ostvarenju osnovnog cilja projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ (Projekat IPA 2013) – smanjenje broja neriješenih KTRZ predmeta ratnih zločina za 50% u periodu od pet godina – Nadzorno tijelo je na sastanku u septembru 2018. godine evidentiralo smanjenje broja neriješenih KTRZ predmeta od 38% i konstatovalo da se ostvarenje projektnog cilja odvija predviđenom dinamikom, uz manja odstupanja. 

S obzirom da se Projekat IPA 2013, kojim je Evropska unija obezbijedila novčana sredstva u iznosu od 7,4 miliona eura za podršku rada 23 pravosudne institucije u BiH, okončava u februaru 2019. godine, u proteklom periodu posebna pažnja posvećena je pitanju nastavka finansiranja ljudskih kapaciteta neophodnih za efikasan rad na predmetima ratnih zločina. Naime, u skladu sa programom pretpristupne pomoći državi Bosni i Hercegovini, Evropska unija je u okviru paketa IPA 2017 – grant Ministarstvu finansija i trezora BiH, osigurala nastavak novčane podrške pravosuđu BiH za procesuiranje predmeta ratnih zločina u iznosu od 1,4 miliona eura namijenjenih, prevashodno, finansiranju određenog broja pozicija stručnog i administrativnog osoblja. Konstatujući smanjenje iznosa podrške Evropske unije u okviru IPA 2017 granta Ministarstvu finansija i trezora BiH, Nadzorno tijelo je poduzelo neophodne aktivnosti s ciljem uravnotežene raspodjele i adekvatnog iskorištavanja novčanih sredstava namijenjenih za nastavak procesuiranja predmeta ratnih zločina. Istovremeno, pozvane su relevantne vlade, te ministarstva finansija i pravde u BiH da, nakon okončanja Projekta IPA 2013, osiguraju u okviru redovnih budžeta pravosudnih institucija sredstva potrebna za finansiranje sudija i tužilaca, trenutno finansiranih u okviru IPA 2013 paketa te sredstva potrebna za finansiranje stručnog i administrativnog osoblja. 
Nadzorno tijelo konstatuje da je zahtjevom strateškog cilja i Revidirane državne strategije predviđeno osiguranje adekvatnog rasporeda sudija i tužilaca, kao i stručnog i administrativnog osoblja za rad na predmetima ratnih zločina u okviru unutrašnje organizacije sudova i tužilaštava koji će omogućiti ispunjenje utvrđenih strateških ciljeva i rokova. S tim u vezi, Nadzorno tijelo izražava zabrinutost zbog neusvajanja Revidirane državne strategije te naglašava da osiguranje finansiranja adekvatnog obima ljudskih kapaciteta u okviru redovnih budžeta pravosudnih institucija u BiH predstavlja osnovni preduslov efikasnosti i kvalitete procesuiranja predmeta ratnih zločina.U toku 2017. i 2018. godine Nadzorno tijelo je razmatrajući stepen realizacije strateškog cilja III  Državne strategije – efikasno upravljanje predmetima ratnih zločina, pozvalo Tužilaštvo BiH i Sud BiH da nastave sa prenošenjem na entitetski nivo, odnosno nivo pravosuđa Brčko distrikta BiH, vođenje postupka u manje složenim predmetima ratnih zločina, i to prije usvajanja Revidirane državne strategije. Nadzorno tijelo ističe da efikasnost mehanizma upravljanja predmetima ratnih zločina predstavlja jednu od ključnih pretpostavki unapređenja ukupne efikasnost procesuiranja ovih predmeta u svim pravosudnim institucijama u BiH te preduslov adekvatnog iskorištavanja trenutno dostupnih sredstava u okviru IPA 2013, kao i preduslov ostvarenja ciljeva u nastavku implementacije novčane podrške Evropske unije osigurane u okviru IPA 2017 granta Ministarstvu finansija i trezora BiH. 

U proteklom periodu posebna pažnja posvećena je pitanju regionalne saradnje sa susjednim državama u procesuiranju predmeta ratnih zločina, što je i jedan od ciljeva predviđenih Državnom strategijom. Na osnovu informacija koje su dostavila tužilaštva u BiH, Nadzorno tijelo je konstatovalo postojanje određenih problema u ovom segmentu o čemu je u mjesecu oktobru 2017. godine informisalo Vijeće ministara BiH kako bi se preduzele aktivnosti na rješavanju ovog problema, s ciljem unapređenja funkcionisanja oblasti regionalne saradnje. Na osnovu analize podataka pravosudnih institucija Nadzorno tijelo je u septembru 2018. godine konstatovalo postojanje značajnog broja predmeta ratnih zločina regionalnog karaktera u kojima je onemogućeno krivično gonjenje usljed procesne smetnje nedostupnosti osumnjičenog, odnosno optuženog lica. Zaključno sa 30.06.2018. godine podaci ukazuju da nadležni sudovi u BiH imaju u radu ukupno 78 predmeta ratnih zločina u kojima su nedostupna 104 lica. S druge strane, tužilaštva u BiH registruju 188 predmeta ratnog zločina u kojima je nedostupno preko 300 osumnjičenih lica. 

Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina  osnovano je 2009. godine Odlukom Vijeća ministara BiH. Prema odluci Vijeća ministara BiH, stručnu i administrativnu podršku Nadzornom tijelu od 2014. godine osigurava Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh