Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

NAJAVA USPOSTAVE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE: HADŽIĆI, ORAHOVICE, NOVAKOVIĆI, OGLEČEVA I BUČJE.

11.11.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
OPĆINSKI SUD U GORAŽDU
Zemljišnoknjižni ured
Br. 045-0-Rz-18-000 173
U Goraždu, dana:01.11.2018 godine  

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Goraždu

NAJAVLJUJE USPOSTAVU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE: HADŽIĆI, ORAHOVICE, NOVAKOVIĆI, OGLEČEVA I BUČJE.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Hadžići, Orahovice, Novakovići, Oglečeva i Bučje po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi, osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom, moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Goraždu na adresi ul.Zaima Imamovića br.3 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Goraždu, ul.Zaima Imamovića br.3, 73000 Goražde.


                                                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                   SEAD IMAMOVIĆVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh