Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

Izvještaj o radu OS Gradiška za 2018. godinu

05.02.2019.

BROJ: 072-0-Su-19-000076

DANA: 21.01.2019. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š T A J

 

O RADU  OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI ZA 2018. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š T A J

O RADU  OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI ZA 2018. GODINU

 

 

I. OSVRT NA ORGANIZACIJU I KADROVSKU  OSPOSOBLJENOST SUDA

 

 

Osnovni sud u Gradišci je u 2018. godini  organizaciono i kadrovski  u  dovoljnoj mjeri bio osposobljen  za obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti i djelokruga rada prema nadležnostima iz Zakona o sudovima Republike Srpske, Godišnjem rasporedu poslova i Programu rada za 2018. godinu.

 

Prema  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u radu suda dužnost sudije je tokom prvih 6 mjeseci obavljalo  10 sudija i jedan dodatni sudija. U drugom polugodištu 2018. god. odobreno je angažovanje 1 stalnog sudije za Odjeljenje ovog suda u Srpcu. Obzirom da je na mjesto sudije u Odjeljenju suda u Srpcu imenovan sudija koji je do tada bio imenovan na poziciju dodatnog sudije tokom drugog polugodišta navedeno mjesto je ostalo upražnjeno. Predsjednik suda je obavljao 50% poslova sudije, a 50%  poslova  predsjednika. U okviru organizacije rada formirana su Odjeljenja za  svaku oblast  poslova po referatima i to: krivično, građansko, prekršajno i Odjeljenje za maloljetnike.

U sudu su pored sudija tokom većeg dijela izvještajnog perioda sistematizovana slijedeća radna mjesta:

sekretar suda, broj izvršilaca 1,

stručni saradnik,  broj izvršilaca 1,

upisničar-arhivar, broj izvršilaca 4,

radnik u prijemnoj kancelariji, broj izvršilaca 3,

računovođa, broj izvršilaca 2,

sudski izvršilac, broj izvršilaca 2,

referent za izvršenje prekršajnih sankcija, broj izvršilaca 1,

daktilograf-zapisničar, broj izvršilaca 12,

telefonista-portir, broj izvršilaca 1,

vozač-kurir, broj izvršilaca 1,

radnik na poslovima kuvara i održavanja čistoće, broj izvršilaca 2,

IKT službenik, broj izvršilaca 1.

            Po potrebi i u skladu sa finansijskim mogućnostima sud je angažovao na pojedinim radnim mjestima i radnike zaposlene na određeno vrijeme iz razloga zamjene radnika koji su privremeno spriječeni za rad kao i iz razloga povećanog obima poslova. Administrativna podrška radu suda i sudijama je bila obezbijeđena u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci.

U izvještajnom periodu je jedan sudski izvršitelj iz opravdanih zdravstvenih razloga obavljao druge administrativne poslove u sudu ali je angažovano tri sudska izvršitelja volontera radi ostvarenja bolje ažurnosti na izvršnom referatu.

Takođe u sudu pripravnički staž u svojstu sudijskog pripravnika-volontera obavlja ukupno 4 pripravnika.

            Tokom izvještejnog perioda nije bilo neplaniranih odsustva sudija osim edukacija i korišćenja prava na godišnji odmor. Evidentiran je samo jedan slučaj da je sudija koristio bolovanje i to u trajanju od samo 2 dana.

            Materijalni status suda je veoma slab i neadekvatan a što je najizraženije u dijelu stanja matične zgrade suda, voznog parka i plaćanja dobavljača.

Kada je riječ o voznom parku tokom 2018. godine sud je raspolagao sa 2 službena automobila i to:

Golf II, godište proizvodnje 1986. i

Hjundai Akcent godište proizvodnje 2007.

Hjundai je automobil koji je u funkciji ali koji ima problem sa servo uređajem upravljača a čija je opravka isuviše skupa, čak i do 3.000 KM. U odnosu na ukupnu vrijednost automobila opravka serva nije isplativa. Takođe se povremeno javljaju problemi sa dovođenjem motora u pogon iz sasvim neobjašnjivih razloga i u nepredvidivim intervalima.

Golf je automobil star 32 godine koji je isuviše često u kvaru i koji se iz istog razloga rijetko koristi.

Uslijed opisanog stanja u ovom dijelu zaposleni u sudu su prinuđeni da često koriste vlastite automobile za službene svrhe a što u drugu ruku uzrokuje veće stavke troškova koje podrazumjevaju naknade za takva službena putovanja, a što je sve propisano podzakonskim aktima.

Sredstava za nabavku novih automobila nema i stavka nabavka osnovnih sredstava je uobičajno niska.

            Materijalni status suda je loš i u finansijskom dijelu. Sud javne nabavke provodi transparentno i u skladu sa zakonom ali su evidentni problemi sa plaćanjem obaveza dobavljačima. Finansijsko poslovanje suda se obavlja posredstvom trezora tako da sud ne može ničim značajno uticati na ažurnost u plaćanju obaveza dobavljačima, iako se kreće u okvirima budžetom predviđenih i odobrenih sredstava. Uslijed takvog stanja dobavljači odbijaju da isporučuju robu ili vrše usluge sve dok se ne izvrši plaćanje dugovanja u cjelosti ili barem djelimično iako imaju potpisane ugovore o javnoj nabavci sa sudom. Takođe, već su evidentne situacije da uslijed opisanog stanja dobavljači odbijaju da se prijave na javni poziv za dostavljanje ponuda-konkurentski zahtjev. Obzirom na navedeno ali i na ustavnu i zakonsku funkciju koju sud obavlja, sudska uprava je prinuđena da pribjegava improvizovanim rješenjima kako bi obezbijedila materijalne uslove za poslovanje suda ali i da izbjegne tužbe za naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora o javnoj nabavci sa dobavljačima.

 

 

II. OSTVARENJE NORME U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

 

Ostvarena kolektivna norma u izvještajnom periodu je iznosila 115,51%. U odnosu  na 2017 godinu kolektivna norma Suda je manja za 3,44 %. Sve sudije su ostvarile pojedinačnu normu na rješavanju predmeta preko 100%.

 

Tabelarni pregled ostvarene norme sudija Osnovnog suda u Gradišci za 2018 godinu:

 

Sudija

Ostvarena propisana godišnja orijentacijska norma

Ukupna ostvarena orijentacijska norma

Krejić Veljko, predsjednik suda

133,06%

138,36%

Kasagić Predrag

100,24%

101,01%

Maletić Branimir

118,00%

118,00%

Đukić Desanka

131,88%

133,93%

Stepanović Snježana

120,30%

122,17%

Đorđević Irena

109,39%

109,81%

Kukić Lela

114,64%

115,98%

Beganović Haris

109,95%

110,37%

Sember Brana

103,19%

104,80%

Skakić Dragana

156,32%

158,75%

Grahovac Predrag

101,57%

102,35%

 

 

III.  OSTVARENI KVALITET U RADU SUDA

 

 

U izvještajnom periodu ukupno je donijeto 10215 odluka na koje  se može uložiti  pravni lijek, donešeno je 540 ožalbenih odluka od čega je ukupno potvrđeno 345 odluke, preinačeno 75 odluka, ukinuto 111 odluka,  djelimično je ukinuto 6 odluka, preinačeno  nakon održanog pretresa ili glavne rasprave 3 odluke, 4 izjavljena pravna lijeka je odbačeno, iz  čega  proizilazi ukupan kvalitet suda od 83,88%.

U odnosu na 2017. godinu došlo je do veoma blagog umanjenjea kvaliteta rada suda za 0,48% obzirom da je kvalitet rada suda tokom 2017. godine iznosio 84,36 %.

 

Podaci o ostvarenom kvalitetu za svakog sudiju  za   2018 godinu:

 

 

Sudija

 

Potvrđeno

Preinačeno

Preinačena nakon rasprave ili pretresa

Ukinuto

Odbačeno

Djel. ukinuto

Krejić Veljko

2

0

0

0

0

0

Stepanović Snježana

49

9

1

9

0

2

Đukić Desanka

33

6

1

9

1

0

Maletić Branimir

15

21

1

28

0

0

Kukić Lela

17

1

0

4

0

0

Đorđević Irena

44

16

0

13

2

0

Grahovac Predrag

34

3

0

8

0

1

Kasagić Predrag

23

10

0

13

0

1

Beganović Haris

39

1

0

8

0

0

Sember Brana

35

0

0

1

 

01

Skakić Dragana

23

4

0

16

1

0

Malešević Biljana stručni saradnik

31

4

0

2

0

1

 

 

 

IV. OSTVARENI  REZULATATI    U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU U POGLEDU  BROJA RIJEŠENIH I  NERIJEŠENIH PREDMETA

 

     l. Krivični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 450 neriješenih krivičnih predmeta, priliv je bio ukupno 879 a ukupno je riješeno 936 predmeta. Primjećujemo ukupno umanjenje broja neriješenih predmeta na krivičnom referatu za 57 predmeta i od 12,66 u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda, od čega najveći udio nosi oznaku K, Iks i Kps .

Tokom 2017. godine priliv je iznosio ukupno 929 krivičnih predmeta a rješeno je ukupno 934 predmeta.

Zaključujemo da je tokom izvještajnog perioda u odnosu na 2017. godinu priliv bio manji za 50 predmeta ili 5,38 % a da je ostvareni rezultat tokom 2018. godine za 2 predmeta veći u odnosu na 2017. godinu.

            U odnosu na K predmete krivičnog refrata primjećujemo umanjenje broja nerješenih predmeta.

Takođe ističemo činjenicu da su sudije krivičnog referata opterećene velikim brojem izvršnih predmeta koje su bili dužni rješiti u okviru Plana rješavanja predmeta za 2018. godinu. Troje sudija krivičnog referata su bili zaduženi sa ukupno 248 izvršna predmeta koje su trebali rješiti tokom 2018. godine od čega je rješeno ukupno 172 ili 69,35 %.  

            Sve sudije krivičnog referata su ostvarili normu preko 100 %.

            U odnosu na predmete krivičnog referata možemo konstatovati da je broj neriješenih predmeta osnovnog krivičnog referata oznake K sasvim prihvatljiv jer se radi o broju koji je manji od godišnje norme dvoje sudija u odjeljenju. Kada je riječ o predmetima oznake Iks i Kps stanje je još povoljnije jer je njihova brojnost višestruko manja od jednogodišnje norme sudije. Takođe primjećujemo da je najveći broj neriješenih predmeta krivičnog referata iniciran tokom 2018. godine što ukazuje na postupanje u skladu sa hronološkim redom.

    

 

      2. Parnični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. (ne računajući komunalne parnične predmete) bilo je ukupno 1359 neriješenih parničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 878 a rješeno je 1194 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti umanjenje broja neriješenih parničnih predmeta za 165 predmeta odnosno za 12,14% u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda. Ovim je u parničnom referatu održan dobar trend rješavanja predmeta iz 2017. godine kada je zaprimljeno 958 a rješeno ukupno 1066 parničnih predmeta i ostvareno umanjenje za 10,13 %.

 

            Kada je riječ o parničnom referatu posebno se analiziraju komunalni predmeti oznake Mal-kom. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 1600 neriješenih komunalnih parničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 389 a rješeno je 607 predmeta čime je ostvareno umanjenje od 218 Mal-kom predmeta odnosno 13,62 u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 605 predmeta i kada je rješen 869 Mal-kom predmet čime je ostvareno umanjenje od 264 Mal-kom predmeta, primjećujemo održavanje trenda umanjenja broja nerješenih Mal-kom predmeta.

Sve sudije građanskog odjeljenja i parničnog referatu su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

         2 b/ Izvršni referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. (ne računajući komunalne izvršne predmete) bilo je ukupno 1881 neriješen izvršni predmet, ukupni godišnji priliv iznosi 1114 a rješeno je 1607 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je ostvaren dobar rezultat u vidu umanjenja za 493 predmeta odnosno 26,20 % u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 1186 a rješeno 1326 izvršnih predmeta primjećujemo nešto manji priliv u 2018. god. u odnosu na 2017. god. Međutim stepen realizacije tokom 2018. god. je značajno veći nego tokom 2017. god. što je na kraju rezultiralo umanjenjem od 493 neriješna izvršna predmeta.  

 

            Kada je riječ o izvršnom referatu posebno se analiziraju komunalni predmeti oznake I-kom. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 3277 neriješenih komunalnih izvršnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 2037 a rješeno je 1556 što je rezultiralo uvećanjem za 481 izvršni komunalni predmet odnosno 23,61 % u odnosu na priliv.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je primljeno 1356 i kada je rješeno 1632 predmeta primjećujemo značajno povećanje priliva komunalnih izvršnih predmeta.

O problemu nerješivog priliva komunalnih predmeta na nivou cjelokupnog pravosuđa u BiH je sve rečeno i opšte je poznata činjenica da sudovi nisu projektovani da se mogu uhvatiti u koštac sa poslovima inkasanta komunalnih preduzeća ili sa vođenjem i održavanjem socijalne politike. To je funkcija izvršne vlasti. 

 

            Takođe u okviru izvršnog referata se vodi posebna evidencija o izvršnim predmetima naplate rtv takse iz SOKOP. U tome smislu u izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 14747 neriješenih rtv izvršnih predmeta ukupni godišnji priliv iznosi 120 a rješeno je 2072 izvršnih rtv predmeta. Tokom izvještajnog perioda je rješen godišnji priliv i povećana ažurnost na referatu za 1952 rješena predmeta odnosno 13,23 % u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

            Posmatrajući ovo stanje u poređenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 220 izvršna rtv predmeta i kada je rješeno 578 izvršnih predmeta primjećujemo da je tokom 2018. godine

ostvaren značajan pomak u broju rješenih predmeta u odnosu na 2017. godinu.

 

            Kada je riječ o izvršnom referatu potrebno je istaći da je sud radio u naročito otežanim uslovima zbog blokiranja računa Banke Srpske na čijim računima je Ministarstvo finansija Repbulike Srpske otvorilo žiro račun koji je služio u svrhe sudskog depozita ovog suda. Predujmovi u mnogim izvršnim postupcima su time prosto nestali i to stanje traje od kraja 2015. godine do danas. Opisana situacija sa sudskim depozitom je pogodila cjelokupno poslovanje suda i rad svih referata ali se najdublje odrazila na ažurnost izvršnog referata.

Pored navedenog bitno je istaći da je izvršni referat najteži za ostvarenje norme i samim time za ažurnost referata. Specifičnost ovog referata se ogleda u tome što je neophodno preduzeti veliki broj radnji u cilju provođenja rješenja o izvršenju a krajnji rezultat je veoma upitan i samim time namirenje tražioca izvršenja. Najmanji je broj izvršnih predmeta u kojima se predlaže izvršenje zaplijenom novačnih sredstava na tekućem računu izvršenika i prenošenjem zaplijenjenih sredstava na račun tražioca izvršenja. Čak i u takvim slučjevima se najčešće vrši uplata sa računa izvršenika na račun tražioca izvršenja u ratama a što sve traje godinama.

Najčešće se traži izvršenje popisom, pljenidbom i prodajom pokretnih stvari izvršenika a što veoma često rezultira time da se utvrdi da izvršenik nema stvari koje mogu biti predmet prodaje, ili se uloži prigovor trećeg lica, ili nema zainteresovanih lica za kupovinu zaplijenjenih stvari te se od izvršenika traži da promjeni sredstvo i predmet izvršenja. To su samo neki od razloga koji najčešće utiču na dugotrajnost izvršnih postupaka pred ovim sudom i samim time na stepen ažurnosti referata.     

Sve sudije građanskog odjeljenja i izvršnog referatu su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

  2.c) Vanparnični referat

 

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 1148 neriješenih vanparničnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1494 a rješeno je 1292 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je broj nerješenih izvršnih predmeta uvećan za 202 predmeta, odnosno 17,59 % u odnosu na broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

Posmatrajući ovo stanje u poređenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 1519 a rješeno 1451 vanparnični predmet primjećujemo da je tokom 2018. godine priliv manji za 1,64 % u odnosu na 2017. godinu i da je tokom 2018. godine i rezultat rezultat slabiji za 10,95 % u odnosu na 2017. godinu.

Posmatrajuči strukturu nerješenih vanparničnih možemo primjetiti da je najviše predmeta oznake O, odnosno ostavinskih predmeta. U ukupnom broju porasta zaostatka na vanparničnom referatu ostavinski predmeti ostvaruju učešće od čak 233 nerješena predmeta. Ostali vanparnični predmeti nisu ostvarili porast u broju nerješenih predmeta na kraju perioda osim predmeta oznake V-Mo koji je porastao za samo 1 predmet.

Ovaj sud je primjetio ovu neželjenu pojavu u radu i istu je razmatrao na kolegijumu predsjednika suda. Utvrđeno je da je do porasta broja nerješenih ostavinskih predmeta došlo uslijed neažurnog rada notara kojima ovaj sud u skladu sa pozitivnim pravnim propisima proslijeđuje ostavinske predmete na rješavanje kao sudskim povjerenicima. Na brže postupanje notara sudovi ne mogu direktno uticati.

Stanje sa V referatom je odlično jer je ostalo samo 118 neriješenih predmeta oznake V-V što je manje od tromjesečne norme jednog sudije.

Takođe smatramo uputnim istaći da mnogi problemi koji opterećuju sud u dijelu parničnog referata tako pogađaju i vanparnični referat jer je riječ o civilnoj oblasti sudovanja.

Sve sudije građanskog odjeljenja i vanparničnog referatu su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

3.      Prekršajni referat

 

           

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2018. god. bilo je ukupno 3097 neriješenih prekršajnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1712 a rješeno je 2391 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je rješen godišnji priliv i uvećana ažurnost prekršajnog odjeljenja za 679 predmeta.

            U izvještajnom periodu na dan 01.01.2017. god. bilo je ukupno 3130 neriješenih prekršajnih predmeta, ukupni godišnji priliv iznosi 1907 a rješeno je 1940 predmeta na osnovu čega možemo primjetiti da je rješen godišnji priliv i uvećana ažurnost prekršajnog odjeljenja za 33 predmeta.

Posmatrajući ovo stanje u porođenju sa 2017. godinom kada je zaprimljeno 1907 a rješeno 1940 prekršajnih predmeta primjećujemo porast trenda povećanja ažurnosti prekršajnog odjeljenja. Priliv predmeta tokom 2017. godine je 13,52 % manji nego što je bio priliv u 2018., godini. Međutim broj rješenih predmeta tokom 2018. godine je za 23,24 % veći nego priliv u 2017. godini. Podaci potvrđuju da je tokom 2018. godine ovaj sud u prekršajnom referatu ostvario veoma dobar rezultat.

            U odnosu na predmete prekršajnog referata možemo konstatovati da je broj neriješenih predmeta osnovnog prekršajnog referata oznake Pr sasvim prihvatljiv jer se radi o broju koji je manji od godišnje norme jednog sudije. I drugi referati su u okviru prekršajnog referata prihvatljivi. Ovaj sud je konačno tokom 2018. godine uspio ostvariti umanjenje broja nerješenih Ips prekršajnih predmeta a što se nije ostvarilo u nekoliko zadnjih godina. Ostvareno je umanjenje od 405 Ips predmeta što predstavlja relan osnov za očekivanje daljeg smanjivanja broja nerješenih Ips predmeta i u narednom periodu.

Bitno je napomenuti da je sudijama prekršajnog referata dodijeljen određen broj izvršnih predmeta u svrhu sređivanja stanja u izvršnom referatu što je opet uticalo i na smanjenu mogućnost sudija prekršajnog referata da broj neriješenih prekršajnih predmeta još više umanje. Takođe primjećujemo da je najveći broj neriješenih predmeta prekršajnog referata iniciran tokom 2018. godine što ukazuje na postupanje suda u skladu sa hronološkim redom.

Sve sudije prekršajnog odjeljenja su ostvarili normu preko 100 %. 

 

 

4.      Ukupan rezultat po svim referatima

 

            U izvještajnom periodu u 2018.  godini zaprimljeno je ukupno 8623  predmeta, riješeno je 11655  predmeta i ostalo neriješeno 24527  predmeta čime je povećana ažurnost suda za 3032 predmeta odnosno 11,00 % u odnosu na ukupan broj nerješenih predmeta na početku izvještajnog perioda.

            U izvještajnom periodu u 2017.  godini zaprimljeno je ukupno 8688  predmeta, riješeno je 9859  predmeta i ostalo neriješeno 27558  predmeta čime je povećana ažurnost suda za 1171 predmet odnosno 4,07 %.

Tokom 2017. godine priliv je iznosio 8688  predmeta, riješeno je  9859 predmeta a ostalo ukupno neriješeno  27558 predmeta. Proizilazi da je u 2018. godini nastavljen trend ukupnog smanjenja broja neriješenih predmeta i povećanja stepena ukupne ažurnosti suda uz naročit uspijeh smanjenja broja nejrešenih Ips i Sokop predmeta.

 

 

V  OSTVARENI REZULTATI  U RADU NA STARIM PREDMETIMA

 

            Planom rješavanja predmeta za period 01.01. – 31.12.2018 godine  predviđeno je rješavanje 3785 predmeta. Predviđeno je rješavanje 1536 predmeta na izvršnom referatu, 750  predmeta na parničnom referatu, 357 predmeta na vanparničnom referatu, 287 predmeta  u krivičnom referatu i 855 predmeta u prekršajnom referatu.

 

U izvršnom referatu rješeno je ukupno 1154  predmeta ili 75,13 %, u parničnom referatu ukupno 654 predmeta ili 87,20 %, u vanparničnom referatu ukupno 329 predmeta ili 92,16 %, u krivičnom referatu ukupno 243 predmeta  ili 84,67 %, u prekršajnom referatu ukupno 847 predmeta ili 99,06 %.

Ukupno na nivou suda rješeno je 3227 predmeta iz Plana ili 85,26 %.  

 

Prema odredbama Uputstva za izradu Plana rješavanja predmeta propisano je minimalno 70% mjesečne odnosno godišnje norme  sudije na referatu na kojem radi. Na rješavanju starih predmeta angažovano je svih 10 sudija, stručni saradnik i predsjednik suda koji su  rješavali  predmete iz krivičnog, izvršnog, parničnog, vanparničnog i prekršajnog referata koji su im dodijeljeni u rad.

 

 

Tabelarni pregled realizacije Plana rješavanja predmeta Osnovnog suda u Gradišci za 2018 godinu:

 

Sudija

Procenat realizacije Plana

Krejić Veljko, predsjednik suda

82,16 %

Kasagić Predrag

84,67 %

Maletić Branimir

75,53 %

Đukić Desanka

87,22 %

Stepanović Snježana

89,39 %

Đorđević Irena

87,78 %

Kukić Lela

91,01 %

Beganović Haris

93,81 %

Sember Brana

94,87 %

Skakić Dragana

85,26 %

Grahovac Predrag

77,65 %

Malešević Biljana, stručni saradnik

72,94 %

 

 

 

 

Pregled neriješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz Plana u izvještajnom periodu (od 01.01.2018 do 31.12.2018. god)

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

prije 2000.g.

Ukupno

Izvršno

33

205

117

24

3

0

382

Krivično

9

13

17

1

0

0

44

Parnično

17

66

11

2

0

0

96

Prekršajno

7

0

1

0

0

0

8

Vanparnično

13

11

2

2

0

0

28

Ukupno

79

295

148

29

3

0

558

 

Pregled riješenih predmeta po starosti inicijalnog akta iz Plana u izvještajnom periodu (od 01.01.2018 do 31.12.2018. god.)

 

 

Referat

Inicirani

2017.

godine

Inicirani

2015.-2016.

godine

Inicirani

2014.-2011.

godine

Inicirani

2010-2006.

godine

Inicirani

2005-01

Inicirani

do 31.12. 2000.g.

Ukupno

Izvršno

82

477

466

118

10

1

1154

Krivično

42

109

73

13

4

2

243

Parnično

116

383

130

17

1

7

654

Prekršajno

731

63

36

17

0

0

847

Vanparnično

117

182

15

14

0

1

329

Ukupno

1088

1214

720

179

15

11

3227

 

 

VII  TRAJANJE POSTUPKA

 

            Prosječno trajanje postupka na referatima iznosi  427  dana što je umanjenje u odnosu na 2017. godinu kada je prosječno trjanje predmeta bilo 441 dan. Smanjeno je  trajanje postupka u izvršnom referatu sa 364 dan tokom 2017. godine na 266 dana u 2018. god. U parničnom referatu je u odnosu na 2017. godinu uvećano prosječno trajanje predmeta sa 496 na 558 dana. U prekršajnom referatu zabilježeno je smanjenje trajanja predmeta u odnosu na 2017. godinu sa 334 na 317 dana. Prosječno trajanje postupka na vanparničnom referatu je 141 dan što je manje nego u 2017. godini kada je postupak prosječno trajao 196 dana. Na krivičnom referatu je zabilježeno umanjenje prosječnog trajanja postupka tokom 2018. god. jer traje 176 dana u odnosu na 2017 god. kada je postupak prosječno trajao 183 dana.

 

            U parničnom referatu je evidentirano prosječno trajanje predmeta preko preko jedne godine jer je na dužinu trajanja postupka uticala nemogućnost ostvarenja  procesnih pretpostavki za  održavanje glavnih rasprava zbog migracije  stranaka, složenost vještačenja i drugi procesni razlozi koji su gore navedeni u glavi IV izvještaja. Analizom rada građanskog odjeljenja-parničnog referata možemo uočiti da je do povećanja trajanja rješenih predmeta došlo uprkos činjenici da je tokom 2018. na istom referatu rješen priliv i smanjen zaostatak za 383 predmeta.

Sud će preduzeti sve mjere da se nastavi trend smanjenja zaostatka što mora rezultirati i smanjenjem trajanja rješenih predmeta.

Kada je rječ o ostalim referatim možemo primjetiti da rješavanje predmeta traje u rokovima manjim od jedne godine.

 

 

VIII OSTVARENI REZULTATI U RADU NA PREDMETIMA KORUPCIJE, ORGANIZIOVANOG KRIMINALA I RATNIH ZLOČINA

 

      U izvještajnom periodu sud nije zaprimio ni jedan predmet koji se odnosi na primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Ističemo da je ovaj sud sud prvostepene instance i nije nadležan da postupa u predmetima ratnog zoločina i organizovanog kriminala.    

 

 

IX ZASTARJELOST PREDMETA

 

            U izvještajnom periodu je nastupila apsolutna zastarjelost u 5 krivičnih predmeta i to  2 predmeta su bila u K fazi, 2 predmeta su bila u Kv i 1 predmet u Kps fazi. Sudije Osnovnog suda u Gradišci su maksimalno angažovani da se  rješavaju predmeti iz krivičnog  i prekršajnog referata, posebno iz najstarijih godina, da se izdaju potjernice i naredbe za dovođenje  optuženih ili okrivljenih osoba, kao i druge mjere i radnje  da se  predmeti u navedenim referatima okončaju prije nastupanja zastarjelosti. Međutim zastare su nastupile iz objektivnih razloga na koje sudije nisu mogli uticati. U 4 predmeta zastara je nastupila uslijed nedostupnosti optuženog ili drugih procesnih razloga dok je u 1 predmetu apsolutna zastara nastupila uslijed ostalih razloga. Slučajeva relativne zastare nije bilo.

 

 

      X ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA O RADU SUDA

 

            U izvještajnom periodu  na osnovu informacija u statističkom izvještaju zaključujemo da je u izvještajnom periodu ostvaren veoma dobar rezultat jer je smanjen broj neriješenih predmeta za 1080 a broj predmeta rtv takse je umanjen za 1952 predmeta. Tokom izvještajnog perioda sud je smanjio zaostatak za ukupno 3032 predmeta. 

To predstavlja numerički osvrt na rezultate suda koji se ogledaju i u ostvarnoj normi od preko 100 % od strane svakog sudije i realizaciji Plana rješavanja predmeta za 2018. godinu od  85,26 %.   

            Zapaženi razultati su  ostvareni na svim referatima gdje je rješen priliv novih predmeta i umanjen zaostatak. Jedino odstupanje od ovog zaključka se odnosi na O predmete iz vanparničnog referata ali uzrok ove neželjene pojave leži u sporijem radu notara što se na sud održava na način da ima slabije statističke rezultate u odnosu na broj rješenih ostavinskih predmeta.

 

 

        XI MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA U SUDU

 

            Stalnom analizom praćenja svih referata uočeni su određene neželjene pojave u radu za koje je neophodno u narednom periodu u 2019. godini preduzeti određene mjere da bi se održao i čak poboljšao kvantitet i kvalitet u radu suda u odnosu na 2018. godinu.

 

Planirane mjere za poboljšanje rada su slijedeće:

-          poboljšati uslove rada  za sve zaposlene u sudu u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i VSTS BiH na iznalaženju sredstava za dogradnju i adaptaciji sudske zgrade, izgradnjom  drugog ulaza sa adekvatnim prostorijama za prijemnu kancelariju, smještaj za sudsku policiju i radno osoblje Suda  koji obavlja poslove prijema i usmjeravanja  stranaka u sudskim postupcima i adekvatno uređenje sudnica  uz nabavku dodatne opreme,

-          povećati bezbjednost sudija, radnog osoblja i zgrade suda kroz dodatno povećanje broja sudskih policajaca u saradnji sa Ministarstvom pravde RS i Vrhovnim sudom RS, radi obezbjeđenja zgrade u toku i van radnog vremena,

-          održati ili poboljšati u prvom redu kvalitet u radu sudija, kvantitet u realizaciji Plana rješavanja predmeta za 2019. godinu i  obezbjediti veću odgovornost za obavljanje poslova  svih izvršilaca zaposlenih  u sudu,

-          stalno pratiti i smanjiti broj zastarjelih predmeta u krivičnom i prekršajnom referatu i te referate učiniti potpuno efikasnim sa smanjenjem dužine trajanja postupaka,

-          konstantno održavati mjesečno sjednice svih sudija, sjednice svih sudskih odjeljenja, uočavati tekuće probleme i brzo i efikasno  rješavati iste,

-          striktno postupati po Planu rješavanja predmeta za 2019. god., mjesečno održavati sjednice o ovom pitanju uz obavezu predsjednika suda  da sedmično  djeluje u radu sa pojedinim sudijama davajući smjernice za  efikasniji rad na starim nezavršenim predmetima,

-          smanjiti  neažurnost suda i dovesti ažurnost  u veći stepen, striktno poštujući utvrđene zakonske rokove po svim vrstama predmeta  i referata,

-          kadrovski ojačati sud  sa jednim sudijom i sudijskim asistentom,

-          u potpunosti završiti reorganizaciju Odjeljenja suda u Srpcu sa potpunim osposobljavanjem i stavljanjem u veću funkciju Odjeljenja suda u Srpcu, na koji način će se rasteretiti rad suda u sjedištu, rasporedom jednog sudije u Odjeljenje suda sa punim radnim vremenom, kroz CMS program preko pisarnice Odjeljenja zavoditi predmete da ostaju u Odjeljenju i kroz CMS omogućiti da se predmeti dodjeljuju u rad sudiji koji je u Odjeljenju, te da ostaju u Odjeljenju suda, te vratiti svu raniju arhivu i formirati arhivu u Odjeljenju suda u Srpcu,

-          nastaviti  sa aktivnostima na opremanju zgrade i uvođenju nove opreme u Odjeljenje suda u Srpcu.

 

 

 

Prilog:

-          statistički izvještaj o radu Osnovnog suda u Gradišci za 2018. godinu

-          statistički izvještaj o radu Osnovnog suda u Gradišci za 2017. godinu

 

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK SUDA

 

                                                                          Krejić Veljko  s.r.

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh