Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predstavke skinute sa liste predmeta

15.02.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 14. februara 2019. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 27078/15 (Žiško i drugi protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 37. stav 1 (a) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da su podnosioci predstavki obavijestili Sekretarijat da žele povući svoje predstavke, jer su sa dužnikom postigli izvansudsko poravnanje. Prema mišljenju Suda isto se temelji na poštivanju ljudskih prava kako su definisana Konvencijom i njenim protokolima, te ne postoje razlozi koji bi opravdali dalje ispitivanje predstavki. Aplikanti su se žalili na povredu člana 6. stav 1 Konvencije, te člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog neizvršenja, odnosno kašnjenja u izvršenju presuda domaćih sudova.

Evropski sud za ljudska prava je 31. januara 2019. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 84325/17 (Mujkanović-Hrustanović protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 39. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da je između stranaka postignuto prijateljsko poravnanje, koje se prema mišljenju Suda temelji na poštivanju ljudskih prava kako su definisana Konvencijom i njenim protokolima, te ne postoje razlozi koji bi opravdali njeno dalje ispitivanje. Aplikantica se žalila zbog dužine trajanja parničnog postupka pred domaćim sudovima.

Evropski sud za ljudska prava je 31. januara 2019. godine takođe donio odluku da se predstavka u predmetu br. 82799/17 (MEFA-OIL d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 39. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da je između stranaka postignuto prijateljsko poravnanje, koje se prema mišljenju Suda temelji na poštivanju ljudskih prava kako su definisana Konvencijom i njenim protokolima, te ne postoje razlozi koji bi opravdali njeno dalje ispitivanje. Aplikant se žalio na povredu člana 6. stav 1 Konvencije, te člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog propusta tužene države da izvrši presudu donesenu u njegovu korist.

Evropski sud za ljudska prava je 13. decembra 2018. godine donio odluku da se predstavka u predmetu br. 26606/18 (Brkić protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 37. stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obzirom da je podnositeljica predstavke 26. oktobra 2018. godine obavijestila Sekretarijat da želi povući predstavku, a ne postoje nikakve specijalne okolnosti koje bi zahtjevale njeno dalje ispitivanje. Aplikantica se žalila zbog neizvršenja, odnosno kašnjenja u izvršenju presuda domaćih sudova.

Odluke na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH