Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Avdić i dr., Dujak i dr., te Hrnjić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

07.02.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 7. februara 2019. godine objavio presude u predmetima Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Dujak i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Hrnjić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojima je utvrđeno da aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka. Sud je takođe utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca osigurati odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka, te aplikantima isplatiti iznose navedene u tabelama u dodatku presuda.

U presudama je Sud ponovno istakao da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6., te se pozvao na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda  (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

Sud je napomenuo da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određene mjere, stoga Sud smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

Sud je istakao da je u vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Sud već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud je zaključio da u predmetnim slučajevima vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.

Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

Presude na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta 47345/15 i dr., 17303/15 i dr., 20954/13 i dr., dok su prevodi objavljeni na internet stranici Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH