Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku izravnog sporazuma

16.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj: 053-0-Su-19-000994-3

Čapljina, 16.09.2019. godine

 

 

Na temelju članka 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14),  članka 9 i 11.. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljin broj: 053-Su-15-000134 od 17.02.2015. godine (u daljem tekstu Pravilnik),u postupku javne nabavke izravnim sporazumom za nabavku klima uređaja, predsjednica suda donosi,

 

ODLUKU

o dodjeli Ugovora u postupku izravnog sporazuma

 

Član 1.

 

            Prihvata se ponuda ponuđača HIPEX doo Čapljina, Gabela b.b.,broj: 111-00021/2019  od 11.09.2019. godine, pa mu se dodjeljuje Ugovor za javnu nabavku i ugradnju klima uređaja u iznosu  od 960,00 KM (slovima devetstotinašezdeset/00 KM) bez PDV-a, odnosno 1.123,20 KM (slovima jednatisućastotinudvadesettri/20 KM), sa PDV-om.

 

Član 2.

 

            Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis firmi HIPEX d.o.o Čapljina  u roku od sedam dana, računajući  od dana donošenja ove Odluke.

 

Član 3.

 

            Za realizaciju ove odluke zadužuje se Komisija za nabavku i računovodstvo suda

 

Član 4.

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Suda, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku  javne nabavke.

 

 

Obrazloženje

           

Postupak  javne nabavke klima uređaja za potrebe ovog Suda, putem izravnog sporazuma, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 053-0-Su-19-000994 od 05.09.2019. godine.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 970,00, KM,  bez PDV-a

 

Shodno članu 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma, u cilju izvršenja postupka javne nabavke klima uređaja, ispitano je tržište i putem redovne pošte upućen je poziv za dostavu ponude slijedećim ponuđačima:

 

  1. HIPEX d.o.o. Čapljina,Gabela bb
  2. ERKOND d.o.o. Čitluk, Gospodarska zona,Blizne gomile,br.6 Čitluk

 

Komisija za javnu nabavku u postupku  dostavila je predsjednici suda dana 16.09.2019.godine zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  br.053-0-Su-19-000994-2 , sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija  blagovremeno zaprimila ponudu i o tome sačinila zapisnik u kojem je utvrđeno slijedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 ponuda,

-da ponuda ponuđača Erkond doo Čitluk nije prihvatljiva jer ponuđeni iznos cijene  je veći od procijenjene vrijednosti ove javne nabavke,

-da je ponuda ponuđača HIPEX d.o.o Čapljina prihvatljiva

U postupku donošenja ove odluke izabran je ponuđač HIPEX d.o.o. Čapljina, jer je analizom   dostavljene ponuda ocjenjeno  da ponuda firme HIPEX d.o.o Čapljina, garantira adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac,  obzirom da prema traženoj specifikaciji robe  ispunjava sve  uvjete koji su  u postupku nabavke traženi.

 

 

Shodno navedenom odlučeno je kao u članku 1.ove Odluke.

 

 

                                                                                         Predsjednica suda

                                                                                                              Zdenka  Filipović

 

 

 

Pravna pouka: Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku izravnog sporazuma.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh