Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku izravnog sporazuma

20.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj: 053-0-Su-19-0001023-3

Čapljina, 20.09.2019. godine

 

 

Na temelju članka 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14),  članka 9 i 11.. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljin broj: 053-Su-15-000134 od 17.02.2015. godine (u daljem tekstu Pravilnik), u postupku javne nabavke izravnim sporazumom za nabavku zaštitnih rolo vrata, predsjednica suda donosi,

 

ODLUKU

o dodjeli Ugovora u postupku izravnog sporazuma

 

Član 1.

 

            Prihvata se ponuda ponuđača ROLORAD d.o.o , ŠIROKI BRIJEG, KRALJA ZVONIMIRA b.b    od 16.09.2019. godine, pa mu se dodjeljuje Ugovor za javnu nabavku  zaštitnih rolo vrata na ulazna vrata zgrade suda u iznosu   od 3.300,00 KM (slovima tritisućetristotine/00 KM) bez PDV-a, odnosno 3.861,00 KM (slovima tritisućeosamstitinašezdesetjednu/00 KM), sa PDV-om.

 

Član 2.

 

            Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis firmi ROLORAD d.o.o ŠIROKI BRIJEG  u roku od sedam dana, računajući  od dana donošenja ove Odluke.

 

Član 3.

 

            Za realizaciju ove odluke zadužuje se Komisija za nabavku i računovodstvo suda.

 

Član 4.

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Suda, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku  javne nabavke.

 

 

Obrazloženje

           

Postupak  javne nabavke zaštitnih rolo vrata na ulazna vrata zgrade ovog suda , putem izravnog sporazuma, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 053-0-Su-19-0001023 od 12.09.2019. godine.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 3.300,00, KM,  bez PDV-a

 

Shodno članu 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma, u cilju izvršenja postupka javne nabavke zaštitnih rolo vrata, ispitano je tržište i putem e-maila upućen je poziv za dostavu ponude  ponuđaču:

 

  1. ROLORAD d.o.o ŠIROKI BRIJEG

 

Komisija za javnu nabavku u dostavila je predsjednici suda dana 20.09.2019.godine zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  br.053-0-Su-19-0001023-3 , sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku  o ocjeni ponude utvrđeno je da je Komisija  blagovremeno zaprimila ponudu i o tome sačinila zapisnik u kojem je utvrđeno slijedeće:

 

-da je blagovremeno zaprimljena ponuda od navedenog ponuđača

-da  su u obrascu o cijeni ponude koji čini sastavni dio ponude  iskazane  sve  specifikacije tražene robe.

 

U postupku donošenja ove odluke prihvaćena je ponuda ponuđača ROLORAD d.o.o. ŠIROKI BRIJEG,  obzirom da prema traženoj specifikaciji robe  ispunjava sve  uvjete koji su  u postupku nabavke traženi.

 

 

Shodno navedenom odlučeno je kao u članku 1.ove Odluke.

 

 

                                                                                         Predsjednica suda

                                                                                                              Zdenka  Filipović

 

 

 

Pravna pouka: Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku izravnog sporazuma.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh