Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 13.11.2019. godine u predmetu 96 0 I 119213 18 I

16.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj: 96 0 I 119213 18 I

Brčko, 10.10.2019. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, sudija Dragutin Ivanović, u izvršnom predmetu  tražitelja izvršenja izvršenja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zastupanog po zakonskom zastupniku Pravobranilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, protiv izvršenika Mejre Hamidović iz G. Rahića bb, Brčko district BiH, radi naplate duga, je na ročištu dana 09.10.2019. godine, donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH od

30.07.2019. godine, tržišna vrijednost nekretnina izvršenika upisanih  u z.k. ul. br.

131 k.o. Maoča privremen registar, sa 1/2 suvlasništva, na kč br. 639/1 Bara, površine

4655 m2, njiva V klase, sitna poljoprivreda (obradivo,usjevi, oranice, žetva) u

ukupnoj vrijednosti od 20.341,83 KM,  dok je izvršenik vlasnik 1/2 dijela nekretnina,

pa ukupna vrijednost njegovog dijela iznosi  10.170,915  KM.

 

II

 

            Odredjuje se ročište za drugu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 13.11.2019. godine u 12,30 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj 5.  

 

III

 

            Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00

časova u Brčkom, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

III

 

            Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački 1. ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

 

 

 

V

 

Predmetne nekretnine se na drugom  ročištu ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti nekretnina koje su u vlasništvu izvršenika.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnina, odnosno 1.017,09 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 30 dana, od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 30 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja, izvršeniku, Poreskoj upravi Brčko distrikta i na oglasnu tablu suda.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                 SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                          

posebna žalba.                                                                              Dragutin Ivanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh