Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 18.11.2019. godine u predmetu 96 0 I 098772 16 I

17.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT

Broj:   96 0 I 098772 16 I

Brčko, 14.10.2019. godine

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, po sudiji Zlatić Fuadu, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Stojanović Radivoje iz Brčkog, ul. Njegoševa br.16,radi duga u iznosu 1.807,42 KM,  van ročišta, dana 14.10.2019. godine, donio je sledeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj 14.1-04.3-1335/19 AV od 06.06.2019. godine vrijednost nekretnina izvršenika upisanih u zk. ul. br. 2454, k.o. Brčko 2, broj parcele 1517/5 Okućnica njiva 6. klase površine 655 m2, vlasništvo izvršenika Radivoje Stojanović sa dijelom 1/1 u iznosu od 27.263,24 KM (dvedesetsedamhiljadadvjestašezdesettri 24/100 KM)

 

II

 

            Određuje se  ročište za drugu prodaju  koje će se održati dana 18.11.2019.godine u 12,00 sati u zgradi OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH u sudnici broj: 6

 

III

 

U skladu  s odredbom  člana 103  stav 2 Zakona o izvršnom postupku  konačna vrijednost nekretnina  iz stava  I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.

 

IV

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

            Na navedenim nekretninama je uknjiženo više založnih prava na ime obezbjeđenja novčanog potraživanja, a u korist Brčko distrikta BiH, te Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

 

V

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje nekretnine navedene u stavu I ovog zaključka uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

VI

 

Na drugom ročištu za javno nadmetanje, nepokretnost ne može biti prodata za manje od jedne trećine vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine od utvrđene vrijednosti.

            Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

VII

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 2.726,32 KM

Iznos jemstva se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se jemstvo odmah nakon zaključenja javnog nademtanja.

VIII

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

Sud će odrediti da će se nepokretnost dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

IX

 

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno jemstvo polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka iz člana 111. stava (6) ZIP-a,  na oglasnoj tabli Osnovnog suda. Ukoliko ponuđač s najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, sud će, zaključkom, proglasiti prodaju tom ponuđaču nevažećom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da, u roku od trideset (30) dana od dana prijema tog zaključka, sudu uplati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača.

Iz položenog jemstva prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu pokrivaju se troškovi neuspjelog ročišta. Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cijelosti iz iznosa jemstva koje je položio prvi ponuđač, razlika se namiruje iz jemstva drugog ponuđača ako i ovaj odustane od kupovine nepokretnosti. Ova pravila se shodno primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

Troškovi održavanja narednog ročišta pokrivaju se srazmjerno iz jemstva ponuđača kojima  je nepokretnost prodata, a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.

Preostali iznos jemstva neće se vratiti ponuđačima koji su odustali od kupovine, već postaje imovina budžeta iz kojeg se vrši finansiranje suda.

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položeno jemstvo preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

XVIII

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene zaključak o svom trošku objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina.

 

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                    SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                        Fuad Zlatić

pravni lijek.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh