Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

03.12.2019.

Poziv na postizanje punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu

(Sarajevo, 3. decembar 2019.) – Glavna skupština Ujedinjenih naroda (UN), u oktobru 1992. godine, na posebnoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.-1993.), usvojila je rezoluciju da se 3. decembra svake godine obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude, bez obzira na invaliditet, te da su osobe sa invaliditetom subjekti prava, koji treba da, potpuno i učinkovito, sudjeluju u društvu, na jednakoj osnovi s drugima.

Među ostalim obavezama, ustanovljenim Konvencijom, države potpisnice su preuzele i obavezu da osiguraju jednak i nediskriminirajući pristup pravdi osobama s invaliditetom, ravnopravno s drugim osobama, uključujući odgovarajuće obuke nosilaca pravosudnih funkcija u tu svrhu. 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je svjesno značaja i uloge pravosuđa u procesu postizanja ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društvenog života, te sprečavanja i suzbijanja diskriminacije po osnovu invaliditeta.

Stoga je VSTV BiH, putem Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ kojeg finansira Vlada Švedske, pristupilo realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške osobama sa invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.
 
Projektne aktivnosti u ovom domenu iti usmjerene su i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu sa ovom ranjivom grupom. Kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa osobama s invaliditetom, korisnicima sudova.

Također je u toku  je sveobuhvatna analiza arhitektonske i urbanističke pristupačnosti objekata pravosudnih institucija osobama sa invaliditetom, na temelju koje će biti izrađene preporuke za unapređenje. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh