Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

U Trebinju održana radionica „Procesuiranje predmeta krivičnih djela korupcije“

13.03.2020.

(Sarajevo,  13.mart 2020. godine) – Jednodnevna radionica na temu „Procesuiranje predmeta krivičnih djela korupcije“ održana je 10.marta u Trebinju. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije IPA 2017.

Učesnici radionice, sudije i tužioci koji rade na procesuiranju predmeta krivičnih djela korupcije, su razgovarali su o ulozi tužioca tokom trajanja istrage ,koordinacija radnji, komunikacija i saradnja tužilaštva sa drugim organima tokom istrage, te obrazloženju presuda u krivičnim djelima korupcije.

Radionicom je moderirao Dragomir Vukoje, član VSTV-a BiH, dok su izlagači stručnih tema bili Goran Glamočanin, tužilac Posebnog odjela Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Mirza Jusufović, sudija Suda Bosne i Hercegovine.

U uvodnom dijelu, pored gdina Vukoje, učesnicima radionice se obratio i predstavnik Delgacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Drino Galičić koji je istakao kako je pitanje borbe protiv korupcije i procesuiranje krivičnih predmeta ove vrste veoma značajno za pridruživanje BiH evropskim integracijama, a što se može vidjeti iz zastupljenosti ovog problema u Mišljenju/Analitičkom izvještaju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kao i Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH.

Shodno preporukama iz oba dokumenta potrebno je da VSTV u narednom periodu, zajedno sa tužilaštvima i sudovima radi na efikasnije procesuiranju predmeta ove vrste,  jer će se rezultati istraga, podignutih optužnica i na kraju broj i uvjerljivost osuđujućih presuda  naročito cijeniti prilikom svih sljedećih faza u priključivanju BiH Evropskoj uniji.

VSTV BiH u okviru Projekta provodi značajne aktivnosti usmjerene na unapređenje procesuiranja predmeta krivičnih djela korupcije. Stim u vezi Sistem za automatsko upravljanje predmitima u tužilaštvima i sudovima (TCMS i CMS) su prilagođeni na način da omogućuju kvalitetnije praćenje priliva i trajanja predmeta krivičnog djela korupcije u tužilaštvima i sudovima.

Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci: 

  • Imajući u vidu Mišljenje/Analitički izvještaj Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kao i Izvještaj stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH, neophodno je uložiti dodatne napore po pitanju skraćivanja trajanja postupaka, a naročito sa aspekta upravljanja ročištima i poštivanja procesne discipline rukovođenja postupkom. S tim u vezi, predsjednici sudova i glavni tužioci moraju odigrati mnogo veću ulogu u osiguranju poštivanja procesne discipline unutar svake pravosudne institucije.
  • Neophodno je osigurati efikasniju koordinaciju tijela za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a prije svega koordinaciju tužilaštava sa organima nadležnim za provođenje zakona.
  • Proaktivna uloga tužioca tokom trajanja istrage ogleda se u izradi detaljnog plana istrage i kontinuiranom praćenju rada svih učesnika u istrazi, a sve s ciljem efikasnijeg otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela korupcije.
  • Ova proaktivna uloga se ogleda i u promjeni sistemskog pristupa krivičnom gonjenju koruptivnih djela, posebno visoke korupcije. To podrazumjeva, između ostalog, potpuno novi odnos prema istragama, odnosno suđenjima. S tim u vezi, potrebno je da i sudovi na godišnjoj osnovi usvajaju strateške i akcione planove koji bi omogućili praćenje suđenja unutar svake institucije.
  • Za uspješnu realizaciju proaktivnih djelovanja sudova i tužilaštava, istovremeno je neophodno omogućiti pristup bazama podataka i razmjenu informacija među institucijama u jednom složenom pravnom poretku kakav je na snazi u BiH, uključujući i institucije za prevenciju korupcije, revizorske izvještaje itd. Također, potrebno je češće korištenje i analize informacija koje dolaze iz drugih izvora, kao što su druge preventivne agencije, kao i nevladine organizacije, istraživačko novinarstvo itd.
  • Ozbiljno razmotriti kaznenu politiku u predmetima koruptivnih krivičnih djela, u cilju njenog pooštravanja i odvraćajućeg djelovanja na moguće buduće počinitelje ovog krivičnog djela.
  • S ciljem prevencije u borbi protiv korupcije potrebno je podizanje društvene svijesti o značaju i ličnoj odgovornosti u procesu pravovremenih prijava krivičnih djela korupcije. S druge strane, potrebno je odlučno razmotriti primjenu postojećih zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, u vidu njihove adekvatne primjene i efektivne zaštite takvih osoba.
  • Potrebno je nastaviti kontinuirano organizirati radionice na temu procesuiranja predmeta korupcije uz proširenje ciljne grupe učesnika sa predstavnicima agencija za provođenje zakona
  • Za potrebe naredne radionice dnevnim redom predvidjeti diskusiju povodom određenog broja predmeta, u smislu analize slučaja (case study) , završenih okončanih osuđujućim i oslobađajućim presudama, radi njihove analize, a u cilju unaprijeđenja sudske prakse u predmetima koruptivnih krivičnih djela.

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ finansira Evropska unija u iznosu od 5,95 miliona eura u periodu 2018. – 2021. godina i dio je šire podrške Evropske unije sektoru pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

                                             -Kraj-

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

20200310_103902-1.jpg

20200310_100549.jpg

20200310_100730.jpg

Ostale fotografije