Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Keaney protiv Irske

11.05.2020.

Evropski sud za ljudska prava je našao da prema irskom zakonu ne postoji djelotvoran pravni lijek za pritužbe na prekomjernu dužinu postupka.

U predmetu Keaney protiv Irske (br. predstavke 72060/17) Sud je jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede člana 6. st. 1 u pogledu prava na pravično suđenje u razumnom roku. Sud ga je također izabrao kao vodeći slučaj u vezi s pitanjem djelotvornosti domaćih pravnih lijekova u Irskoj zbog pritužbi na prekomjernu dužinu postupka.

Predmet se odnosio na pritužbu na dužinu parničnog postupka koji je pokrenut nakon neuspjelog poslovnog poduhvata. Sud je utvrdio da je unatoč ponašanju podnositelja predstavke, koji je očito znatno pridonio odgodi i pred irskim i vrhovnim sudom, dužina žalbenog postupka pred posljednjim sudom bila prekomjerna.

Također je jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede člana 13. (pravo na djelotvoran pravni lijek). Sud je imao poteškoća da prihvati da je glavni pravni lijek koji je predložila Vlada, naknada štete zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku, djelotvorna u teoriji i praksi. Uprkos nedavnim nastojanjima irskog Vrhovnog suda da razjasni uslove pod kojima će se takva naknada dodijeliti, i dalje postoji zabrinutost zbog brzine ovog pravnog lijeka i činjenice da definicija relevantnih parametara za rješavanje takvih zahtjeva još uvijek nije utvrđena. Također je naglasio da su problemi u vezi s postojanjem djelotvornog pravnog lijeka za nerazumno kašnjenje postupaka pokrenuti još 2003. godine, te se od tada ponavljao u slučajevima koji uključuju građanski i krivični postupak.

I na kraju, Sud nije podnositelju predstavke dodijelio novčanu naknadu, umjesto toga smatrajući da je zbog njegovog ponašanja utvrđivanje povrede samo po sebi predstavljalo adekvatnu pravičnu naknadu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

CASE OF KEANEY v. IRELAND

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH