Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Osnovne informacije o projektu

Osnovne informacije o projektu:

Glavni cilj Projekta je unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa koje vodi ka kreiranju pravosudnog sistema u službi građana.

Aktivnosti predviđene trećom fazom projekta bit će usmjerene na održivost postignutih, ali i ostvarivanje novih rezultata, s fokusom na unaprjeđenje učinkovitosti pravosuđa u BiH, te osiguravanja jednakog pristupa pravdi i jednakost svih građana pred zakonom.

Na osnovu ranije realizovanih aktivnosti i urađenih analiza, napravljena je procjena segmenata u kojim je neophodno proaktivnije i reformsko djelovanje, kako bi postavljeni ciljevi u konačnici bili i realizovani. Stoga će fokus svih narednih aktivnosti biti na rasterećenju pravosuđa i povećanju njegove učinkovitosti kroz plansko djelovanje i uspostavljanje efikasnije organizacije radnih procesa u sudovima. 

Uzimajući u obzir relevantne međunarodne dokumente, pravnu praksu europskih zemalja te težeći europskim standardima i uspostavljanju učinkovitog pravosuđa, VSTV BiH je posredstvom dugogodišnjeg strateškog partnera Vlade Kraljevine Švedske, uspostavio saradnju sa Švedskom nacionalnom sudskom administracijom koja je partner projekta, a s ciljem implementacije projektnih aktivnosti koje će voditi ka ostvarivanju značajnijih strukturalnih i institucionalnih pomaka.

Aktivnosti projekta:

 • Reorganizacija poslovnih procesa u sudovima

Glavni cilj aktivnosti je poboljšanje interne organizacije u sudovima u BiH kako bi se postigao njihov učinkovit, brz i kvalitetan rad, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje zaostataka i smanjenje sudskih troškova te rasterećenje sudaca i veća motiviranost zaposlenih u sudu.

 • Uspostavljanje sistema praćenja postojećih radnih kapaciteta u sudovima i podjednakog raspoređivanja radnog tereta na sudije

U okviru ove komponente bit će izvršena analiza rada ciljnih sudova, na osnovu čijih rezultata će biti identifikovani stvarni uzroci koji dovode do neravnomjerne opterećenosti sudija i sudova u cjelosti. Ravnomjerna opterećenost svih raspoloživih resursa u sudu znači ubrzanje radnih procesa, povećanje broja riješenih predmeta, smanjenje prosječnog trajanja sudskih postupaka, a samim tim i povećanje zadovoljstva građana uslugama suda.

 • Inicijativa za reformu postupka po žalbi u parničnom postupku

Ovom komponentom predviđena je analiza potreba za eventualnim izmjenama i dopunama važećih zakona o parničnom postupku i drugih relevantnih propisa, ali i identificiranja mjera koje su institucionalne, strukturne ili organizacijske prirode i usmjerene su na unaprjeđenje učinkovitosti postupka unutar postojećeg pravnog okvira.    

 • Unaprjeđenje izvršnog postupka u pravosudnim sistemima u BiH

Ovaj segment projekta odnosi se na unaprjeđenje radnih procesa izvršnih odjeljenja pilot sudova, koji će biti realizovan u saradnji sa  SEA.

 • Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

Predviđene aktivnosti bit će preusmjerene na promoviranje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, organizovanje edukacija na temu rodne ravnopravnosti i pružanje podrške i saradnju sa nadležnim državnim institucijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama, sa ciljem unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH.

 • Unaprjeđenje položaja ranjivih skupina u kontaktu sa pravosuđem

Uklanjanje određenih prepreka, koje onemogućavaju jednak pristup pravdi ranjivih skupina, jedna je od primarnih aktivnosti ovog dijela projekta, kao i podizanje svijesti o pravima ranjivih skupina.

 • Unaprjeđenje kapaciteta sudova, u smislu proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti, kao i transparentnost rada sudova

Cilj je razviti niz mjera i alata za proaktivnu i učinkovitu komunikaciju u čitavom pravosuđu. Poseban akcenat ovog segmenta je na ostvarivanju intenzivnije saradnje i komunikacije sa medijskim djelatnicima, a u cilju ostvarivanja veće transparentnosti i učinkovitije komunikacije pravosudnih institucija.

Trajanje prokta: oktobar 2020 – oktobar 2023. godine

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom:
Bosna i Hercegovina

Nosilac projekta :
Bosna i Hercegovina (BiH) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH)

Partneri na projektu:
Švedska - Sudbena administracija Švedske (SNCA)

Ostali partneri:
Sudovi u BiH
Sestrinski sudovi i ostale kolege iz švedskih sudova

Agencija koja vrši financiranje:
Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida)  

Kontakt:

Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

Zamjenik rukovoditelja projekta:
G. Kenan Ališah
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Projekat

 • Dodatne informacije o projektu:: Partner na projektu je Sudbena administracija Švedske (SNCA)
 • Trajanje projekta: oktobar 2020 – oktobar 2023. godine
 • Finanasiranje: Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida)
 • Zamjenik rukovodioca projekta: G. Kenan Ališah
 • Rukovodilac projekta: Gđa Ana Bilić Andrijanić

Prateće fotografije

ICEA-WEB-rez-BIJELA-pozadina.jpg